Alle berichten van heleen

Politieke avond 28 februari 2018

Beste leden van Ons Mooi Epe!

Op onze algemene ledenvergadering is afgesproken dat Ons Mooi Epe zich concentreert op twee onderwerpen die voortgekomen zijn uit onze ervaringen met de Heerderweg. Het verbeteren van de bestuurscultuur in de gemeente Epe en het realiseren van een betere verbinding met en betrokkenheid (invloed) van de burgers.

Hiertoe heeft OME een manifest opgesteld dat, tot ons genoegen, inmiddels door een groot aantal politieke partijen in Epe is onderschreven.

Wij organiseren, samen met die partijen die aangegeven hebben ons manifest te onderschrijven op 28 februari a.s. in de Middenstip om 19.30 uur een politieke avond waarbij wij met die politieke partijen terugkijken op het proces Heerderweg en andere zaken waarbij burgerparticipatie geen of een veel te kleine rol heeft gespeeld. We kijken vooral ook hoe in de toekomst een en ander kan verbeteren en wat de diverse politieke partijen die ons manifest hebben onderschreven hiervoor willen gaan doen. Ook de mening van de gemeentelijke politieke partijen rond de laagvliegroutes Lelystad komt aan de orde.

Wij hebben de oud-burgemeester van Heerde, Inez Pijnenburg, bereid gevonden om deze avond als gespreksleider in goede banen te leiden.

Daarnaast zal Robert Tieskens, voorzitter van Stichting “Red de Veluwe” een update geven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de laagvliegroutes en vliegveld Lelystad.

Omdat op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen zijn, is het goed om bij uw keuze goed af te wegen wat de gemeentelijke partijen nu feitelijk voor u hebben betekend en in hoeverre zij hun beloftes hebben waargemaakt. Ook is het goed om te beseffen dat stemmen bij landelijke verkiezingen iets heel anders inhoudt dan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeentelijke politiek staat aanzienlijk dichterbij dan de landelijke en heeft vaak een grotere impact op uw dagelijks leven dan de landelijke politiek.

Op de politieke avond zullen dit soort zaken ongetwijfeld aan de orde worden gesteld en hopen wij op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan een goede, weloverwogen stem op 21 maart a.s.

Indien u aanwezig wilt zijn, wilt u dan uw komst melden door een e-mail te sturen naar info@onsmooiepe.nl? Ook niet leden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Indien u dat wilt kunt u dan meteen een vraag over burgerparticipatie, de bestuurscultuur en/of Lelystad indienen door dit aan te geven in de mail.

We zien u graag 28 februari 2018 om 19.30 uur in “de Middenstip” in Epe (Hoofdstraat 46, 8162 AK).

Een verslag van Dick van der Veen van deze avond kunt teruglezen op Veluweland.nl.
Tevens zijn opnames van de avond te bekijken op het YouTube kanaal van RTV794.

 

Zienswijze concept-wijziging (APV)

Onderstaande zienswijze inzake de concept-wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is door Ons Mooi Epe op 23 juli 2017 ingediend. Tevens heeft Annemiek van Loon op 11 januari 2018 namens de leden van Ons Mooi Epe ingesproken op de commissievergadering. De inspreektekst kunt u hier downloaden.
Onderstaand treft u de tekst aan van de ingediende zienswijze.

Zienswijze concept-wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de gemeenteraad een wijziging van de APV ter besluitvorming voor te leggen.
Tot en met 25 juli 2017 kunnen er zienswijzen worden ingediend.

De Wet natuurbescherming, ook wel WnB, is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet wil een integraal en vereenvoudigd wettelijk kader bieden voor het behoud van de biologische diversiteit en een duurzaam gebruik van de bestanddelen daarvan.

De Boswet (en ook de Flora en faunawet ) is geïntegreerd in de Wet natuurbescherming en is als afzonderlijke wet komen te vervallen.
De WnB beoogt om dubbele regelgeving en daarmee onduidelijkheid te voorkomen.
Daarom golden aanvankelijk de kaders die de (oude) Boswet stelde voor de gebieden buiten de komgrens van die Boswet. Binnen de komgrens Boswet zou dan de APV gelden.

Bij nader inzien vond het kabinet het ongewenst dat gemeenten geen ruimte hebben om regels te stellen ten aanzien van houtopstanden buiten de komgrens van de Boswet.
Dit met het oog op de bescherming van biodiversiteit en landschappen.
Daarom, en ook om een einde te maken aan de onduidelijkheid welke houtopstanden provincies en gemeenten mogen beschermen in het landelijk gebied, is middels het Besluit van 11 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de WnB en het Besluit Natuurbescherming, bepaald dat artikel 4.6 WnB niet in werking treedt (bron: Staatsblad van 28 oktober 2016, nr 384).

In het concept- wijzigingsvoorstel APV laat de gemeente de meldplicht onder de oude Boswet “herleven”: op alle bospercelen groter dan 1000 m2 is geen vergunningplicht op grond van de APV nodig, de aloude melding bij de provincie is voldoende.
“De situatie van vóór 1 januari 2017 wordt hersteld” aldus het college van B&W.

Als motivatie voor de voorgenomen wijziging laat de gemeente – bij monde van verantwoordelijk wethouder Aalbers- verder nog weten: “Het gevolg daarvan (het niet in werking treden van artikel 4.6 WnB OME) is dat bosbeheerders in de gemeente Epe nu voor elke boom die zij rooien – naast een melding bij de provincie – ook een omgevingsvergunning bij de gemeente moeten aanvragen. Dit veroorzaakt een hoge
administratieve last en is niet de bedoeling geweest van de wetgever.”

Het is zeker waar dat het de wetgever met de inwerkingtreding van de WnB niet te doen is geweest de administratieve last voor gemeenten te verzwaren.
Het is echter óók uitdrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest alles bij het oude te laten.
Daarnaast heeft de wetgever met het niet in werking laten treden van artikel 4.6 WnB uitdrukkelijk niet een “regel-vacuüm gecreëerd dat gerepareerd moet worden” (woorden van wethouder Aalbers).
De bedoeling van de wetgever is zoals uit de memorie van toelichting blijkt een geheel andere, nl. om gemeenten en provincies meer mogelijkheden te bieden biodiversiteit en landschappen te beschermen.

Met de voorgestelde wijziging van de APV lijkt de gemeente Epe de bedoeling van de WnB te willen negeren.
De nieuwe wet geeft gemeenten de mogelijkheid om haar landelijk gebied beter te beschermen. Die verantwoordelijkheid wil gemeente Epe opnieuw volledig bij de provincie laten.

De “leemte” die sinds 1 januari 2017 is ontstaan door artikel 4.6 van de WnB niet in werking te laten treden kan echter uitstekend door de gemeente zelf worden ingevuld.
Niet door de klok terug te draaien maar door de WnB en de bedoeling hiervan werkelijk te benutten. De constatering van het college dat er in de huidige situatie voor elke “meldingsboom” nu ook een vergunning nodig is, getuigt van een te beperkte en louter administratieve visie op de WnB.
Gemeente Epe dient de kansen die WnB biedt beter te onderzoeken en daarmee meer
verantwoordelijkheid te nemen voor de groene kwaliteiten die deze gemeente heeft.

Hierbij enkele overwegingen:

 1. De WnB biedt meer mogelijkheden om buiten de komgrens Boswet bomen te beschermen. Zo kan een gemeente van een bosbeheerder vragen om een te kappen bosperceel met bosbouwbestemming te herplanten met bijv. inheemse bomen i.p.v. bijv. Douglassparren. De gemeente Epe heeft per 1 januari dus de mogelijkheid om voor kwaliteit aan de lat te staan naast de toetsing door de provincie op kwantiteit. Voor een dergelijke toets is het niet nodig om voor alle individuele bomen een
  omgevingsvergunning aan te vragen.
 2. Ook buiten de komgrens Boswet kan gemeente Epe monumentale bomen en markante structuren aanwijzen en opnemen in haar bomenlijst. Door deze ook in de APV te beschermen kan de gemeente handen en voeten geven aan haar groene ambities die zij in het Groenstructuurplan presenteert. Zo zou de gemeente meer grip hebben op integrale projecten zoals bijvoorbeeld de Heerderweg.
 3. Sinds 2015 is ook de Erfgoedwet van kracht. Naast monumentale bouwwerken heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ook een inventarisatie gemaakt van het groene erfgoed. Gemeente Epe zou er goed aan doen om de oude boskernen, houtwallen, heggen en kansrijke gebieden van deze kaart integraal over te nemen op haar bomenlijst.
 4. De perceelgrootte buiten de komgrens van 10 are roept veel verwarring op. Zowel buiten als binnen de komgrens Boswet liggen in Vaassen, Emst en Epe veel woongebieden en particuliere tuinen met een bosrijk karakter. Het voortbestaan van dit bosrijke karakter en de waarde voor natuur en biodiversiteit kan niet worden overgelaten aan de individuele bewoners. Er zijn al te veel situaties waar het
  oorspronkelijke bos plaats heeft moeten maken voor bolboompjes met hortensia’s op basis van een goed bedoeld, maar voor de natuur inferieur tuinontwerp.
 5. Van een gemeente die een “keurmerk voor duurzaam bosbeheer” heeft ontvangen, mag meer visie en initiatief worden verwacht dan enkel door middel van een administratieve inspanning de situatie van vóór 1 januari 2017 te herstellen. De nieuwe WnB geeft alle ruimte en mogelijkheden kansen te benutten die recht doen aan een groene leefomgeving.

Nieuwe democratie in Epe

VERANDERING VAN DE BESTUURSCULTUUR EN IN GANG ZETTEN VAN DE “NIEUWE DEMOCRATIE“ in Epe

Introductie.

De aanpak van de reconstructie van de Heerderweg heeft een bestuurscultuur in Epe aan het licht gebracht die voor veel burgers steeds moeilijker te accepteren wordt.

Op de ledenvergadering van Ons Mooi Epe is besloten na de reconstructie van de Heerderweg met OME door te gaan met als nieuw thema het veranderen van de bestuurscultuur in Epe en het sterk verbeteren van de inbreng van de bevolking. (burgerparticipatie)

Het college blijkt onvoldoende open te staan voor een dialoog met de inwoners van de gemeente:  men ziet die als een bedreiging in plaats van als een kans.

Het woud van regels en procedures, de bureaucratie, kan geen excuus zijn voor wat burgers als een afstandelijke, of zelfs arrogante houding van hun bestuur ervaren. Van goede communicatie is vaak nauwelijks sprake. Dat is op zichzelf al geen goede zaak, maar zeker niet, als daarmee ook de waardevolle en omvangrijke inbreng die burgers kunnen hebben, ongebruikt blijft.

De coalitiepartijen in de gemeenteraad komen bij de burgers over als niet meer dan een applausmachine en dus niet in staat hun controlerende taak naar behoren uit te voeren.

In een echte democratie is er ruimte voor dialoog tussen ALLE raadsleden. Dat betekent dus dat zowel de COALITIE- partijen als de oppositie, op gelijkwaardige basis discussiëren. Het domweg accorderen van alle voorstellen van het College is onbegrijpelijk en in strijd met democratische regels.

De inwoners van de gemeente Epe, ook verzameld in veel verenigingen en organisaties, beschikken gezamenlijk over een uitgebreide gebiedskennis en een gedegen deskundigheid op de meest uiteenlopende gebieden. Juist omdat de specifieke kennis in veel gemeenten verdwijnt is voor zowel de raadsleden, het College als de ambtenaren, deze kennis onmisbaar om tot goede besluiten en duurzame plannen te komen.

Dit wordt de “NIEUWE DEMOCRATIE” genoemd.

De nieuwe democratie is een harde noodzaak. Onze huidige democratie stagneert door gebrek aan legitimatie, oplossingsgerichtheid en vertrouwen. Dit zorgt voor onvrede en zelfs voor maatschappelijke polarisatie. Dit zorgt voor onvrede en desinteresse in ‘de publieke zaak’. Helaas is ook Epe een voorbeeld van deze ontwikkeling. Initiatieven die vanuit de bevolking worden genomen om dit tij te keren, zou het gemeentebestuur met open armen moeten ontvangen.

Nieuwe democratie steunt op een veel grotere rol van de burgers, lerend vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) betrokkenheid. Denken en analyseren gaat samen met doen en experimenteren. We zien in organisaties, buurten en steden steeds meer voorbeelden van maatschappelijke democratie en burgerzeggenschap. Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun omgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen. Daar waar dit gebeurt ontstaat vertrouwen en nieuwe inspiratie.”

Het dualisme is ingevoerd om de controlerende en besluitvormende taak van de gemeenteraad optimaal tot zijn recht te laten komen. Reden voor de invoering van het duale stelsel was dat te vaak coalitieafspraken en afspraken tussen bestuur en raad het democratische proces in de weg stonden. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en dient in openheid naar en met burgers te functioneren. Het is in het debat in de gemeenteraad dat besluiten genomen moeten worden. Dat debat heeft alleen betekenis als er een open discussie wordt gevoerd op grond van de beste kennis die voorhanden is.

Het roer moet om!

Daarom heeft OME een MANIFEST opgesteld waarvan zij aan alle partijen in Epe zal vragen dit te onderschrijven.

Dit zal duidelijkheid geven over de ware bedoelingen van die partijen en of zij bereid zijn om burgerparticipatie in Epe en verandering van de bestuurscultuur WERKELIJK gestalte te geven. Als alle partijen de inhoud van het manifest willen onderschrijven, kunnen burgerparticipatie en vernieuwing van de bestuurscultuur gerealiseerd worden.

Manifestatie Lelystad Airport

Zoals u heeft kunnen lezen in onze Nieuwsbrieven en op onze website, heeft “Ons Mooi Epe’ zich direct na de onheilstijding over laagvliegende vliegtuigen vanaf Lelystad Airport, aangesloten bij de actiegroep, inmiddels STICHTING ‘RED DE VELUWE’.
Er is de afgelopen maanden heel veel werk verzet om de politiek in dit verband tot inkeer te brengen en het gaat beetje bij beetje de goede kant op.

De internetconsultatie aangaande Lelystad is gesloten, u kunt niet meer reageren.
In totaal hebben meer dan 6500 mensen en organisaties een reactie gestuurd naar het Ministerie. De Stentor schreef een mooi artikel over de mensen die een reactie hebben gestuurd.

Maar we zijn er nog niet.
De STICHTING ‘RED DE VELUWE’ organiseert nu, in samenwerking met Laagvliegroutes NEE (Friesland), Stichting HoogOverijssel en Nee tegen laagvliegende vliegtuigen (Ede & de Hoge Veluwe), een manifestatie op:

ZATERDAG 11 NOVEMBER
van 10.00 tot 12.00 uur
op LELYSTAD AIRPORT
bij het Aviodrome

Op die zaterdag organiseert Lelystad Airport een informatiedag waar allerlei partijen die betrokken zijn bij de toekomstige uitbreiding van het vliegveld, zich kunnen presenteren.

Nou, zo dachten wij, daar horen wij natuurlijk óók bij!
We zullen daar dan ook heen gaan – maar dan wel om te ageren tegen de ongebreidelde uitbreiding van het luchtverkeer in het algemeen en de laagvliegroutes in het bijzonder. Een we zullen er een fors tegengeluid laten horen!

STICHTING ‘RED DE VELUWE’ heeft inmiddels ook contact gezocht met het westen des lands. Ook de “Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport” en de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol hebben het onderhand he-le-maal gehad met het geschiphol en ook zij zullen met een flinke groep mensen aanwezig zijn.
Ook komen er afgevaardigden van verschillende politieke partijen: Suzanne Kröger (Tweede Kamer fractie Groen Links) zal om 10.30 uur het startsein geven.

KOMT ALLEN NAAR DE MANIFESTATIE OP LELYSTAD AIRPORT
OP ZATERDAG 11 NOVEMER OM 10.00 UUR !

Wij rekenen op een overweldigende opkomst.
We moeten net als in Arnhem, weer een verpletterende indruk maken.

Busvervoer Manifestatie Lelystad Airport

Op naar Arnhem

We hebben van verschillende mensen het verzoek gekregen om busvervoer naar Lelystad te regelen. Om daarover een beslissing te kunnen nemen willen wij graag weten hoeveel personen daarvan gebruik zouden willen maken. Wij verzoeken u om ons op korte termijn te laten weten met hoeveel personen wij voor u een plaats kunnen reserveren. U kunt daartoe een email sturen aan Coos Paulusma, cpa@onsmooiepe.nl.
Bij voldoende belangstelling wordt dit geregeld.

U wordt door Coos tijdig per email geïnformeerd over de opstapplaats en het tijdstip van vertrek. Voor het meerijden zal van u een financiële bijdrage worden gevraagd, ter plekke contant te voldoen. De kosten zullen naar schatting rond de € 10,- p.p. bedragen.

Uitzending Lubach op Zondag over Lelystad Airport

Heeft u de uitzending van Lubach op Zondag over Lelystad Airport gemist? Geen probleem. Hieronder kunt u de fantastische analyse van Arjen Lubach alsnog te bekijken:

Lelystad perikelen

aircraft-465723_960_720Ons Mooi Epe heeft direct na de publicatie op 26 juni jl. van de extreem lage aansluitroutes, die recht over Epe waren gepland, contact opgenomen met de initiatiefnemer van de petitie ‘Red de Veluwe’ en inwoners van Heerde, Vaassen, Apeldoorn, Hoog Soeren, Hoenderloo en Ede om te komen tot een strijdbare club van verontruste burgers, die zeer teleurgesteld zijn in onze overheid.

Verslag informatieavond Middenstip

In nauwe samenwerking met Ons Mooi Epe organiseerde de actiegroep Red de Veluwe op vrijdagavond 22 september in De Middenstip te Epe een informatieavond over de plannen om vanaf april 2019 vanuit Lelystad heel laag over de Veluwe te gaan vliegen. Aan de orde kwamen onder meer de gevolgen die het vliegen op 1800 meter zal hebben voor de leefbaarheid in de dorpen, het effect op de gezondheid en de ernstige gevolgen voor de toeristische sector in de regio. De presentaties van deze avond zijn terug te vinden op onze website.

Red de Veluwe wil goede en eerlijke voorlichting geven omdat de informatie van overheidswege tot nu toe erg eenzijdig was of zelfs helemaal achterwege is gebleven. En juist dat heeft voor veel boosheid en verzet gezorgd in grote delen van Gelderland. Er was tijdens de recente informatiebijeenkomsten in Apeldoorn en Zwolle veel kritiek op de plannen van de Staatssecretaris. Ook in een email-bombardement richting verantwoordelijke Kamerleden lieten mensen hun ongenoegen blijken.

De huidige situatie

Schiphol loopt tegen de grenzen aan van het aantal toegestane vliegbewegingen en wil zich vooral richten op het internationale transitverkeer. Dat betekent dat de populaire vakantievluchten voor de eigen bevolking worden verbannen naar het vernieuwde vliegveld Lelystad. Schiphol wil niet dat vanuit Lelystad gevlogen wordt op de hoogtes die die vliegtuigen vanuit Amsterdam gebruiken. Dat betekent dat er onder het ‘Schiphol-luchtruim’ gevlogen moet worden. Dat resulteert in hoogtes van 1800 meter dwars over de Veluwe en de IJsselvallei. In luchtvaartkringen wordt dit “idioot laag” genoemd. Lelystad wordt dus een vliegveld zonder luchtruim.

Gevolgen uitbreiding Lelystad Airport

Voor de Veluwe heeft dat grote gevolgen. De vliegtuigen vliegen zo laag over dat het type en vliegmaatschappij herkenbaar zijn. Vliegen op deze hoogtes gaat gepaard met veel herrie van de vroege ochtend tot de late avond. Dat zal alleen maar meer worden want de maatschappijen eisen nu al dat er ook ’s nachts mag worden gevlogen en willen eveneens een verhoging van het aantal toegestane vluchten. Vliegen op 1800 meter betekent ook een hoger kerosineverbruik waardoor de uitstoot van fijnstof enorm toeneemt. Allemaal zaken waar de bewoners niet op zitten te wachten, maar ook niet de toerist die voor zijn rust de Veluwe opzoekt. De toeristische sector zal dan ook een zware opdonder krijgen door deze plannen. Minder overnachtingen betekent ook minder mensen op de terrassen en in de restaurants en minder omzet voor de middenstand van de dorpen. Dat vraagt volgens Red de Veluwe om actie omdat ook een stuk werkgelegenheid in het geding is.

Actiegroepen

De actiegroep Red de Veluwe (waar OME onderdeel van is) is momenteel bezig met actiegroep HoogOverijssel om een inventarisatie te maken van de onvolledige en onjuiste informatie waarop het Luchtvaartbesluit Lelystad is gebaseerd en de rammelende procedures die gedurende het hele traject tot aan de besluitvorming zijn gevolgd. De manier waarop de aansluitroutes zijn doorgedrukt is verre van transparant en erg ondemocratisch, vinden beide actiegroepen. Ook inspraak van zowel bestuurders als bevolking is er niet geweest. Verder ontbreken bijvoorbeeld goede onderzoeken naar de effecten op milieu en gezondheid onder de aansluitroutes, die pas eind juni werden gepresenteerd. Veel kennis over de gevolgen voor de gezondheid wordt nu nog door de overheid onder de pet gehouden.
De actiegroep vindt dat al die kennis gedeeld moet worden. Het is belangrijk dat bewoners eerlijke informatie krijgen zodat ze zich een goed oordeel kunnen vormen over de kwalijke gevolgen voor het milieu, hun gezondheid en welbevinden en de economie van de IJsselvallei en de Veluwe.

Geluidsoverlast blijft bestaan

Inmiddels is duidelijk geworden dat de staatssecretaris toch ook kan luisteren en mede dankzij de inspanningen van veel OME leden hebben we bereikt dat de aansluitroute, die op 1.800 meter over Epe, Vaassen en Hoog Soeren was gepland, volledig is geschrapt. Het flyeren, de ‘Red de Veluwe’-petitie (bijna 29.000 handtekeningen!) en de ruime aandacht in de media hebben daar beslist toe bijgedragen. Maar het gevolg is wel dat alle vertrekkende vliegtuigen nu uitsluitend de route over Heerde, Oene en Teuge gaan volgen. Dit zal toch tot aanzienlijke geluidsoverlast in Epe en Vaassen leiden gezien de nabijheid van de vliegroute. Voor Heerde en Oene is de herrie helemaal onacceptabel.

Kwalijk daarbij is dat er ter hoogte van Oene uitgeklommen gaat worden van 1.800 naar 2.700 meter, waardoor er juist daar meer herrie wordt gecreëerd en meer fijnstof en CO₂ vrijkomt. Het lawaai en de uitstoot verplaatsen zich nu dus naar het open land tussen A50 en de IJssel en zullen ook Hoenderloo, het Deelerwoud en Park de Hoge Veluwe zwaar treffen. De voorgestelde verhoging van de uitvliegroute met 900 meter is nauwelijks een tegemoetkoming: ook op 2700 meter zal de geluidsoverlast onacceptabel zijn. De Noord-Veluwe mag er dan wat op vooruit gaan, de IJsselvallei en de Zuid-Veluwe betaalt daarvoor de prijs. De actiegroepen volharden daarom in hun eis dat de Staatssecretaris haar plannen voor Lelystad opschort totdat er een nieuw plan op tafel ligt waarin alle aansluitroutes substantieel hoger zullen zijn dan nu voorgesteld. De herindeling van ons zwaar verouderde luchtruim, dat voor het laatst in 1954 werd ingedeeld, moet plaatsvinden vóórdat Lelystad opengesteld wordt.

Geluidsnormen

In de pers laat het Ministerie van I&M weten dat ook bij een lage vlieghoogte van 1.800 meter de maximale geluidsnorm van ‘48 dB(A) Lden’* niet zal worden overschreden. Deze norm wordt ook gehanteerd in de Milieu Effect Rapportage die ten behoeve van de opening van vliegveld Lelystad is vervaardigd. Dat stelt een heleboel bewoners gerust want de overheid zal ons geen rad voor de ogen draaien. Immers, 48 decibel komt globaal overeen met het geluid van licht autoverkeer op 30 meter, of met regen en ritselende bladeren in het bos.
Maar het vervelende is dat er de toevoeging ‘Lden’ achter staat en ook dat er binnen de luchtvaart niet wordt uitgegaan van werkelijk ter plekke gemeten waarden, maar van rekenmodellen op basis van computerprogramma’s. Het gaat dus om een puur theoretisch rekenmodel, dat volledig voorbijgaat aan de enorme herrie van een overvliegend vliegtuig.

De werkelijkheid is dat een maximale waarde van ‘48 dB(A) Lden’ in de luchtvaart betekent dat het gemiddelde geluidsniveau per jaar de 48 decibel niet zal overschrijden!

Dus dat gaat volledig voorbij aan het feit dat de piek van het geluid bij een overvliegend vliegtuig op 1.800 meter aanzwelt tot globaal 80 tot 85 decibel en daarna weer afzwakt. Bij 85 decibel kun je niet normaal meer converseren. Het geluidniveau is te vergelijken met het lawaai van een wekkeralarm of een haarföhn.
En waar dit ook volledig aan voorbij gaat is dat de meeste vliegbewegingen over onze hoofden juist in de zomermaanden plaatsvinden en dat de eerste vakantievluchten direct om 6 uur ’s morgens van Lelystad vertrekken.
Iedereen kan zich nu wel voorstellen dat er in de toekomst in de zomermaanden tussen 6 en 7 uur ’s morgens wel 10 of 15 vliegtuigen achter elkaar gaan over komen en datzelfde herhaalt zich nog één of twee keer per etmaal. Dat is beslist géén prettig vooruitzicht. Maar de overheid houdt vol: alles blijft binnen de wettelijk gestelde normen!

rechter 5041a

 

Politiek

Een probleem ligt nog bij de Gelderse Staten. De Statenfracties van D’66, CDA en VVD hebben geweigerd zich aan te sluiten bij een Overijssels initiatief om er bij de regering voor te pleiten om éérst het luchtruim opnieuw in te delen voordat vliegveld Lelystad van start kan gaan. Zij houden vast aan opening van Lelystad in 2019 en acceptatie van de laagvliegroutes tot de herindeling in 2023. Dat komt deze partijen op veel kritiek te staan van Ons Mooi Epe en Red de Veluwe. Ook veel burgers hebben deze partijen al laten weten dat ze boos zijn omdat er niet wordt opgekomen voor de Gelderse belangen.

Een meerderheid in het parlement  tekent zich af voor het doorgaan van Lelystad omdat de formerende partijen afspraken hierover hebben gemaakt. Red de Veluwe laat het daar niet bij zitten. Daarom wordt ook de lobby richting politiek verder opgevoerd zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk.

De meeste gemeentes zijn inmiddels zover dat ze inzien dat dit grote nadelige gevolgen heeft voor het leefklimaat in hun dorpen. Ze zijn zich er intussen ook van bewust dat de economische schade groot is, zo heeft de Recron hen voorgerekend. De rustzoekende toerist zal de getroffen dorpen links laten liggen en dat heeft verstrekkende gevolgen niet alleen voor de recreatie ondernemers zelf maar ook voor alle indirect betrokkenen zoals horeca, middenstand, fietsverhuurbedrijven etc. Negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid zullen niet uitblijven. Gemeentes krijgen zelf ook minder inkomsten. De te innen bedragen aan toeristenbelasting zullen dalen evenals de WOZ inkomsten vanwege een waardedaling van de woningen.

Kom in actie!

Ons Mooi Epe en Red de Veluwe zetten in op een zo groot mogelijk aantal bezwaren tegen de laagvliegroutes. Ook het aangepaste plan van Staatssecretaris Dijksma komt dus op slechts zeer beperkte wijze tegemoet aan de bezwaren van de actiegroepen in Overijssel, Gelderland Friesland en Drenthe. De stiltegebieden op de Noordoostelijke Veluwe worden ondanks de verhoging van 900 meter helaas nog steeds aangetast. Voor de IJsselvallei en het zuiden van de Veluwe verandert er niets, deze aanvliegroutes blijven even laag als eerder voorgesteld en datzelfde geldt voor de uitvliegroutes over Friesland en Overijssel.

Tot 2 november is het mogelijk te reageren op de internetconsultatie van het Ministerie van I&M over de laagvliegroutes. Het Ministerie vraag om verbetervoorstellen op de laagvliegroutes. Uiteraard is dit een lastige vraag voor inwoners. U kunt de internetconsultatie echter ook gebruiken om uw onvrede te uiten. Dat kan via de website www.internetconsultatie.nl.
Bewoners, die de voorkeur geven aan een standaard reactie kunnen terecht op de website van Red de Veluwe. Daar staan diverse modelreacties klaar die overgenomen kunnen worden. Red de Veluwe blijft bij haar standpunt dat er eerst een herziening van het luchtruim moet komen voordat Lelystad Airport open kan. Grote aantallen reacties op de internetconsultatie kunnen die eis flink kracht bijzetten.

Voorbeeldbrief

Op de website www.reddeveluwe.nl is een voorbeeldbrief te downloaden. Ook blijft Red de Veluwe op haar website actuele informatie verschaffen over de politieke ontwikkelingen. Verder zullen daar eventuele conclusies van verschillende, nog lopende studies naar onderdelen van de besluitvorming worden gepubliceerd.

Donaties gevraagd

Samen met de stichting HoogOverijssel wordt een civiele procedure tegen de voorgenomen beslissing voorbereid. Juristen en luchtvaartdeskundigen zijn bijzonder druk met het verzamelen en catalogiseren van alle documenten, verslagen en rapporten, die in de loop van de afgelopen 10 jaar over de voorgenomen uitbreiding van Lelystad zijn gepubliceerd. Allerlei zaken, zoals CO₂- en (ultra)fijnstof uitstoot, stikstofdepositie, geluidsoverlast en (vlieg)veiligheid zijn onderwerpen, die tot in detail zullen worden uitgespit om aan te tonen, dat de besluitvorming op basis van onvolledige, foutieve en misleidende informatie heeft plaatsgevonden. Ongunstige resultaten van eerdere onderzoeken zijn tevoorschijn gekomen en zullen in een gerechtelijke procedure gebruikt worden om de rechter ervan te overtuigen dat beslissingen moeten worden teruggedraaid. U begrijpt dat een en ander een groot aantal kosten met zich mee gaat brengen.

Daarom verzoeken we in ieder geval alle ondertekenaars van de petities om allemaal minimaal € 10,00 te storten op de bankrekening van de belangenvereniging ‘Ons Mooi Epe’, rekeningnummer NL92 RABO 0307 4511 51, onder vermelding van ‘Red de Veluwe’.
Uiteraard zullen wij tijdens de eerstvolgende ledenvergadering weer een volledige verantwoording voor de inkomsten en de uitgaven afleggen.

Civiele procedure

Ook kunt u natuurlijk van de mogelijkheid gebruik maken om voor een bedrag van minimal € 250,00 mede-eiser in het te voeren proces te zijn. Meer informatie over de civiele procedure vindt u hier: http://hoogoverijssel.nl/stichting-hoogoverijssel/.

handtekeningcartoon[2]Op de hoogte blijven? Volg de ontwikkelingen via social media:
Red de Veluwe
Facebook: https://www.facebook.com/RedDeVeluwe/
Twitter: https://twitter.com/reddeveluwe
HoogOverijssel
Facebook: https://www.facebook.com/HOOGOVERIJSSEL/
Twitter: https://twitter.com/HoogOverijssel

* Lden betekent Level Day Evening Night, een manier om omgevingslawaai uit te drukken. Lden die in de luchtvaart wordt gebruikt betekent een gemiddeld geluidniveau per jaar.

Presentaties infoavond Lelystad Airport

Infoavond MiddenstipAfgelopen vrijdagavond is er door Red de Veluwe en Ons Mooi Epe in de Middenstip in Epe een informatieavond gehouden door en voor bezorgde burgers. Doel van de avond was vooral het delen van kennis zodat we op de informatieavonden van de overheid over de juiste achtergrondinformatie beschikken.

Er werd een presentatie gegeven door Leon Adegeest van Stichting HoogOverijssel en een presentatie van Alexander ter Kuile, ook van Stichting HoogOverijssel.
De presentaties zijn hier te downloaden:

Op 12 september heeft HoogOverijssel een symposium verzorgd voor leden van de Tweede Kamer. De presentatie die daar is gegeven vindt u hier:  http://hoogoverijssel.nl/news/symposium-12-september-den-haag/
De opnames vindt u hier: https://www.youtube.com/channel/UC-AFssDcttLBIffx13Y6-rQ

Ook de pers was aanwezig:
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2143584/Geluidsoverlast-door-laagvliegen-groter-dan-gemeld

http://www.rtvoost.nl/nieuws/276807/bijeenkomst-in-epe-van-actiegroepen-tegen-laagvliegroutes-lelystad-airport

Wat kunt u doen?

Dinsdag 26 september is de regionale informatiebijeenkomst van Ministerie I & M in Apeldoorn. Laat je zien/horen op die bijeenkomsten, zodat de politiek weet dat we enorm ongerust zijn !! Aanmelden kan hier: https://informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl/.

Ook kunt u uw zorgen kenbaar maken aan de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu. De lijst met e-mailadressen (en postadres) kun u hier downloaden.

Wilt u ons financieel ondersteunen? Elk bedrag is van harte welkom. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld samen met de actiegroep Hoog-Overijssel juridische procedures opstarten.
NL92 RABO 0307 4511 51 t.n.v. Ons Mooi Epe. Onder vermelding van Red De Veluwe.

 

Reactie tegemoetkoming bezwaren Lelystad Airport

Persverklaring

Het plan van Staatssecretaris Dijksma komt op slechts zeer beperkte wijze tegemoet aan de bezwaren van de actiegroepen in Overijssel, Gelderland en Friesland die dinsdag 12-9 de petities hebben overhandigd. De stilte gebieden op de Noordoostelijke Veluwe worden gered, maar voor Overijssel, Friesland verandert er niets: De aanvliegroutes over Overijssel blijven even laag als eerder voorgesteld en datzelfde geldt voor de uitvliegroutes over Friesland. Winst is dat de nieuwe uitvliegroute naar het zuiden  niet langer over de belangrijkste stiltegebieden op de Noord Veluwe gaat. Daar staat echter tegenover dat het lawaai zich nu verplaatst naar het open land tussen A 50 en de IJssel en daar Heerde, Oene, Hoenderloo, Hoog Baarlo, het Deelerwoud en Park de Hoge Veluwe zwaar zal treffen. De voorgestelde verhoging van de uitvliegroute met 3000 voet (circa 1 km) is nauwelijks een tegemoetkoming:  ook op 9000 voet (3 kilometer) is de geluidsoverlast gewoon absurd. De Noord Veluwe mag er dan wat op vooruit gaan, de Zuid Veluwe betaalt daarvoor de prijs. De actiegroepen volharden daarom in hun eis dat de Staatssecretaris haar plannen voor Lelystad opschort totdat er een nieuw plan op tafel ligt waarin alle aansluitroutes substantieel hoger zullen zijn dan nu voorgesteld.

De petitie van Red de Veluwe  loopt door en mensen kunnen gewoon blijven ondertekenen: https://petities.nl/petitions/red-de-veluwe-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger/. De actiegroep Red de Veluwe is bezig met het oprichten van een Stichting HoogoverGelderland, die de belangen van alle burgers  in Gelderland zal blijven behartigen.


Wij willen u graag goed en eerlijk informeren over de ontstane situatie en over onze plannen om dat tegen te houden, zodat u zich een goed oordeel kunt vormen over de tot nu toe eenzijdige informatie die door de overheid over dit onderwerp wordt verstrekt. Wij verwachten dat dit ook niet veel anders zal zijn bij de thans lopende en nog komende informatieavonden, die door de centrale overheid worden georganiseerd.

Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiesessie die gehouden zal worden op vrijdagavond 22 september om 19:30 uur in restaurant ‘De Middenstip’, Hoofdstraat 46 te Epe.

Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij globaal kunnen rekenen, verzoeken wij u om uzelf aan te melden via: info@reddeveluwe.nl.

Informatieavond op 22 september Lelystad Airport

Aan iedereen die geïnformeerd wenst te worden over de laagvliegroutes van Lelystad Airport

Op 1 april 2019 wordt het vernieuwde vliegveld Lelystad in gebruik genomen.
Voor wat betreft de aan-en uitvliegroutes van vliegveld Lelystad is gekozen voor routeset B+.
Dit betekent dat vanaf Lelystad vertrekkende vluchten via Oldebroek-Wezep zullen uitvliegen. Daarna moeten deze vertrekkende vliegtuigen aansluiting vinden op het hogere luchtruim. Deze aansluitroutes zijn inmiddels zonder enige vorm van overleg door de centrale overheid vastgesteld en per factsheet eind juni ter kennis gebracht aan provinciale en lokale overheden en de media. En daarmee werd de burgerij alweer met een voldongen feit geconfronteerd. Uit deze factsheet blijkt dat er twee vertrekroutes zijn gesitueerd boven Gelderland, dwars over stiltegebieden, Natura 2000 gebieden en het Gelders Natuurnetwerk.

Woonkernen en dorpen als Elburg, Oldebroek, Hattemerbroek, Hattem, Wapenveld, Heerde, Epe, Emst, Wissel, Niersen, Vaassen, Wenum-Wiesel, Hoog Soeren, Radio Kootwijk, Harskamp, Hoenderloo en Otterlo, maar ook Veessen, Oene, Terwolde, Twello, Teuge, Klarenbeek, Loenen, Eerbeek en Brummen worden hier direct door getroffen. Over die routes wordt bizar laag op een hoogte van slechts 1.800 meter gevlogen. Ter vergelijking, de vliegtuigen die u nu al hoort op weg naar Schiphol, vliegen op een hoogte van 3,5 tot 5 kilometer (10 tot 15.000 voet).

Deze geplande aansluitroutes en met name de vlieghoogte zullen leiden tot aanzienlijke geluidshinder, milieubelasting, veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Naast een bedreiging van het woonklimaat is er ook een bedreiging voor het toerisme. De meeste toeristen komen naar de Veluwe om te genieten van de rust en de stilte, die voorgoed zullen verdwijnen als deze plannen doorgang vinden.

Verschillende burgers en belangengroepen langs de kwetsbare oostelijk Veluwerand zijn tegen deze desastreuze plannen in verzet gekomen en zijn de petitie ‘Red de Veluwe’ gestart. Die is inmiddels ruim 23.000 keer getekend!

Zij bundelden hun krachten in een stichting ‘HoogoverGelderland’ i.o. en hebben inmiddels aansluiting gezocht en gevonden bij gelijkgestemde organisaties in Friesland en Overijssel.

Wij willen u graag goed en eerlijk informeren over de ontstane situatie en over onze plannen om dat tegen te houden, zodat u zich een goed oordeel kunt vormen over de tot nu toe eenzijdige informatie die door de overheid over dit onderwerp wordt verstrekt. Wij verwachten dat dit ook niet veel anders zal zijn bij de thans lopende en nog komende informatieavonden, die door de centrale overheid worden georganiseerd.

Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiesessie die gehouden zal worden op vrijdagavond 22 september om 19:30 uur in restaurant ‘De Middenstip’, Hoofdstraat 46 te Epe.

Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij globaal kunnen rekenen, verzoeken wij u om uzelf aan te melden via: info@reddeveluwe.nl.

Hoorzitting Schiphol, aanbieden petities en informatieavonden over Lelystad

Belangrijke informatie

HOORZITTING/RONDE TAFELGESPREK SCHIPHOL 7 SEPTEMBER
Op 7 september, dus morgen al, vindt er over Schiphol en de regionale vliegvelden (o.a. Lelystad) een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer. Informatie over de inhoud en de agenda kunt u hier vinden:
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A02190

Deze hoorzitting kan via www.tweedekamer.nl  livestream worden gevolgd.
Ook politiekkanaal24  van NPO , tegenwoordig ook wel NPO politiek,  heeft toegezegd dat ze het ook  gaan uitzenden.
Kijken kan eveneens via de app debatdirect.

AANBIEDEN PETITIES EN SYMPOSIUM 12 SEPTEMBER
Zoals mogelijk al bekend is, zullen op 12 september door een aantal gezamenlijke opererende actiecomités naar schatting 60.000 handtekeningen, verzameld via petities, worden aangeboden aan Tweede Kamerleden.
Een uniek moment om aandacht te vragen voor het lawaai van de laagvliegende vliegtuigen vanuit Lelystad!!
Onder andere boven de Veluwe en de IJsseldelta.
De petitie ‘Red de Veluwe’ is een initiatief van Mark Vroegindewei uit Heerde, waarbij ‘Ons Mooi Epe’ zich heeft aangesloten, maar ook veel dorpen en woonkernen vanaf Elburg, Oldebroek, Wezep en Hattem tot aan Hoederloo en Harskamp.
Ede was zelf al een petitie gestart, die ook is meegeteld in het totaal van 60.000 handtekeningen.

Vanuit het actiecomité Red de Veluwe vragen wij van ieder dorp onder de laagvliegroute om medewerking.

De volgende punten zijn van belang:

 • De bijeenkomst vindt op 12 september plaats op het Binnenhof in Den Haag;
 • Er mogen om veiligheidsredenen maximaal 100 personen bij aanwezig zijn, waarvan 16 van de Veluwe en 16 uit Ede/Hoge Veluwe;
 • Om 13.00 uur moet iedereen op het Binnenhof aanwezig zijn, om ongeveer 14.15 uur is het afgelopen;
 • Om de aandacht te trekken, zullen er enkele ludieke activiteiten plaatsvinden.
  • Erwin Nijhoff zal  optreden en er zullen borden aanwezig zijn van alle dorpen die met teveel lawaai te maken krijgen.
  • Er worden plaatsnaamborden gemaakt die ter plaatse worden uitgedeeld;

Wij willen u dringend vragen per dorp twee tot drie mensen te vragen en de namen door te geven, die bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn. Graag per mail (info@reddeveluwe.nl) uiterlijk a.s. vrijdag doorgeven, zodat wij dan de definitieve lijst kunnen maken en alle deelnemers van verdere informatie kunnen voorzien.

In de loop van de middag van 12 september wordt er voor de vaste commissie I&M (Infrastructuur & Milieu) van de Tweede Kamer een kort, besloten symposium georganiseerd, waar deskundigen op het gebied van luchtvaart, geluid, milieu en natuur, van actiegroep Hoogoverijssel mede namens ons, de bezwaren tegen de laagvliegroutes met zwaarwegende argumenten zullen onderbouwen. Daarbij zal naar verwachting veel media (o.a. ook TV) aanwezig zijn.

Er zullen zaken worden gepresenteerd om aan te tonen dat de besluitvorming rond Lelystad onvolledig, onzorgvuldig en op z’n minst ondemocratisch tot stand is gekomen, maar ook dat er belangrijke feiten bewust onder de (Alders-)tafel zijn geveegd, omdat deze de besluitvorming hadden kunnen hinderen.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN OVER LELYSTAD EN LAAGVLIEGROUTES

Daarnaast is zeer recent bekend geworden dat er diverse info-bijeenkomsten door het ministerie worden georganiseerd.
De eerste bijeenkomsten zijn al op korte termijn.
Zie http://informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl/

Wij willen u vanuit de belangengroepen ook graag goed en eerlijk informeren over de ontstane situatie en over onze plannen om dat tegen te houden, zodat u zich een goed oordeel kunt vormen over de tot nu toe eenzijdige informatie die door de overheid over dit onderwerp wordt verstrekt. Wij verwachten dat dit ook niet veel anders zal zijn bij de thans lopende en nog komende informatieavonden, die door de centrale overheid worden georganiseerd.

Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiesessie die gehouden zal worden op vrijdagavond 22 september om 19:30 uur in restaurant ‘De Middenstip’, Hoofdstraat 46 te Epe. Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij globaal kunnen rekenen, verzoeken wij u om uzelf aan te melden via: info@reddeveluwe.nl.