Voorbeeld bezwaarschrift tegen kapvergunning

Onderstaande tekst kunt u tot 5 december gebruiken om bezwaar te maken tegen de kapvergunning. Onderstaande brief kunt u ook hier downloaden als Word bestand.

BEZWAARSCHRIFT

Aan:
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Epe
Postbus 600
8160 AP Epe

Betreft: Bezwaar  tegen Besluit  inzake kapvergunning bomen Heerderweg d.d. 28 oktober 2015

Datum: invullen

Geacht College,

Hierbij tekenen ondergetekenden bezwaar  aan tegen het besluit d.d. 28 oktober 2015 een kapvergunning te verlenen voor de bomen langs de Heerderweg te Epe:

 • Heerderweg ongenummerd: het kappen van 89 bomen (6675, 28-10)
 • Heerderweg ongenummerd: het kappen van 162 bomen, meest voorkomende soorten: beuk, zomereik en 102 bomen zijn niet vergunningsplichtig (6682, 28-10)
 • Heerderweg ongenummerd:: het kappen van 58 bomen (beuk, zomereik, Koreaanse zilverspar, ruwe berk, grove den, witte paardenkastanje, reuzenzilverspar, zomerlinde, amberboom, Hollandse linde, witte esdoorn, Japanse eik, es (6691, 28-10)

Het besluit is gericht op herinrichting van de N794 op het wegdeel lopend van de bebouwde kom van de plaats Epe richting Heerde.

Algemeen bezwaar

Ons algemene bezwaar is dat de provincie Gelderland bomen wil kappen die van grote natuurwaarde zijn en die tevens beeldbepalend zijn voor de binnenkomst in ons mooie dorp, dat juist de uitstraling heeft van groen, rust en ruimte. De kapvergunning is gegeven op verzoek van de provincie die de fietspaden wil verleggen en de weg wil aanpassen.

Deze omgevingsvergunning is het gevolg van een reeds aangenomen bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is aangenomen op basis van door de provincie verstrekte onjuiste en onvolledige informatie; pas zeer recent werd duidelijk dat er sprake zou zijn van het kappen van honderden bomen, waarna de inwoners van Epe direct massaal in opstand zijn gekomen.

Te uwer informatie alvast bij deze aangegeven dat tegen dat besluit van de provincie beroep bij de administratieve rechter is ingesteld.

Wij hebben in dat beroep reeds aangegeven dat de provinciale plannen tot verandering van de Heerderweg in strijd zijn met bovengenoemde waarden en belangen, alsook dat de voorgestelde plannen geen bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Wij hebben tevens aangegeven dat er eenvoudig te realiseren alternatieven zijn die wel stroken met de verkeersveiligheid en waarbij geen enkele boom behoeft te worden gekapt.

Aldus is ons algemene bezwaar dat de gemeente met het afgeven van de kapvergunning geen rekening heeft gehouden met onze belangen als bewoners en met het algemene belang van de gemeente als geheel.

Daarnaast is tegelijkertijd met het indienen van dit bezwaarschrift bij de rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening verzocht om hangende deze bezwaarschriftprocedure dit besluit niet uit te voeren.

Meer specifiek zijn onze bezwaren onder meer de volgende.

 1. Het provinciale besluit noopt tot het kappen van waardevolle bomen, welke naast een mooie route naar de toeristische plaats Epe een nog een veel zwaarder belang raken,  namelijk het aantasten van natuurwaarden (zie bijlage 5 Bomenbeleidsplan gemeente Epe 2010, o.a. par. 1.2!). U geeft dus in strijd met uw eigen bomenbeleidsplan een kapvergunning af.
 2. Er wordt geen acht geslagen op de zeer grote weerstand die bij inwoners van de gemeente Epe leeft. Er is in een eerder stadium uitvoerig gediscussieerd over de gevolgen van het wijzigen van de N794. Daartoe is een rapport opgemaakt, de Reactienota met liefst 118 reacties. Dit was in 2013. De reacties zijn vrijwel eenduidig waar het gaat om de afwijzing van het voornemen om de fietspaden zodanig te verplaatsen dat deze door stukken gebied moeten gaan lopen waar thans nog bomen staan. De Awb eist een afweging die proportioneel is en recht doet aan gerechtvaardigde belangen van zowel aanwonenden om wier leefgebied het direct gaat alsmede alle inwoners van Epe die een aantasting van de natuur- en esthetische waarden zien plaatsvinden. Dit geldt evenzeer voor bedrijven die hun inkomsten ontlenen aan het toerisme, maar ook –als voorbeeld- een langs de Heerderweg gelegen Thais/Chinees restaurant die het nieuwe fietspad pal vóór de drempel van een in- en uitgangsdeur zal moeten gedogen: een voor de gebruikers van het fietspad én het restaurant verlatende personen levensgevaarlijke situatie. Eenzelfde situatie ontstaat bij de vele uitritten van de woningen in het dichtbebouwde deeltrajekt 1 waar de beoogde fietspaden zó dicht langs de perceelgrenzen komen te liggen dat het gevaar voor fietsers alleen maar zal toenemen.
 3. Er zijn bij de reacties veel suggesties gedaan om de snelheid op de weg naar 60 km/u te verlagen, hetgeen de (veronderstelde) onveiligheid van de weg reduceert zonder dat de fietspaden ‘naar buiten’ zouden moeten worden verplaatst. Deze worden bij uitvoering van het huidige besluit van de Provincie thans volledig genegeerd. De door u afgegeven kapvergunning negeert deze waardevolle suggesties, derhalve is geen sprake van een evenwichtige afweging van belangen zoals de Awb voorschrijft.
 4. De N794 heeft niet de functie van belangrijke ontsluitingsweg of weg voor doorgaand verkeer. Deze weg wordt hoofdzakelijk gebruikt om lokaal verkeer tussen Epe en Heerde en vv af te wikkelen. Door de provincie zijn nooit tellingen verricht om het tegendeel aan te tonen. Daarvoor is immers al jaren geleden de A50 aangelegd die d.m.v. een echte gebiedsontsluitingsweg de N 309, met Epe is verbonden. Daarom zijn bepaalde eventuele extra snelheidsremmende maatregelen voor de Heerderweg een redelijk alternatief, te meer omdat aan deze weg 55 op- en afritten zijn gelegen en ook landbouw-traktoren van deze weg gebruik maken. Landbouwverkeer dat op de N 309 niet is toegestaan. De Provincie lijkt deze afwegingen helaas niet, althans voor de buitenwereld niet kenbaar- in de afwegingen te hebben betrokken. Met de voorgestelde snelheidsremmende maatregelen is er immers geen enkele noodzaak de fietspaden te verleggen ten koste van de bomen. Snelheidsremmende maatregelen zullen er nog meer toe leiden dat doorgaand verkeer de A50 verkiest. Ook deze afweging is niet door de Provincie gemaakt. Daarmee is tevens niet voldaan aan de vereisten van art. 3:9 Awb inzake de kwaliteit van de advisering. Deze is eenzijdig gericht op bepaalde aannames van verkeersveiligheid en de uitvoering van een provinciaal beleidsplan inzake een uniform 80-km wegennet;  ook is niet mede in ogenschouw genomen welke alternatieven er zijn in het licht van het behoud van het aanzicht en de natuurwaarden. Uw besluit tot het afgeven van een kapvergunning is gebaseerd op dit onzorgvuldig genomen besluit en derhalve op onjuiste gronden.
 5. Het aantasten van het aanzicht van de Heerderweg en het verleggen van het fietspad leidt tot waardevermindering van de onroerende zaken aangezien deze waarden mede bepaald zijn door dit aanzicht van monumentale bomen en natuurwaarden.
 6. a.v. de verleende kapvergunningen laat een woordvoerster van de Provincie, mevrouw P. Borsboom, in de Stentor van 29 oktober 2015 weten dat zij niet uitsluit dat de 67 bomen die van de gemeente Epe niet gekapt mogen worden alsnog zullen sneuvelen tijdens of na de werkzaamheden.

Wij behouden ons het recht voor tot nadere aanvulling van gronden, dit omvat mede de gronden inzake de natuurwaarden die de bomen hebben. De bomen langs de Heerderweg vertegenwoordigen alle in artikel 4.11 lid 2 genoemde eigenschappen om de vergunning te weigeren, te weten:

 1. de natuurwaarde van de houtopstand;
 2. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
 3. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 4. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
 5. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
 6. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Ook worden waar nodig bijlagen toegevoegd en nagezonden.

Verzoek

Ondergetekende verzoekt U om de kapvergunning in te trekken en de bomen volledig intact te laten.

Handtekening:

 

Naam:
Adres:
Woonplaats: