Omgevingsvisie: resultaat van de brainstorm sessies

Ons Mooi Epe heeft een rol gespeeld bij de recrutering van deelnemers aan de droomsessies die samen met het Epische Centrum werden georganiseerd in het kader van het thema ‘Omgevingsvisie’.

Onderstaand de brief die verstuurd is door het Episch Centrum naar het college. Het rapport “Bouwstenen Eper Omgevingsvisie en -programma’s ” dat in samenwerking met de deelnemers is opgesteld en inmiddels is aangebonden aan de raad en het college van Epe kunt u hier downloaden.
Het resultaat is ook te bekijken via onderstaande video.

Geacht College,

Hierbij sturen wij u onze notitie “Bouwstenen voor Omgevingsvisie en -programma’s van Epe”, als input voor de door u op te stellen Omgevingsvisie Epe en het daarna volgende Omgevingsplan Epe.

De notitie draagt de ondertitel “Naar integratie van ambities en beleid voor Gezondheid, Groen, Wonen, Economie en Klimaatadaptatie”, waarmee wij onze focus op de hier relevante werkterreinen hebben benoemd. Die focus bleek onlangs goed in lijn met door u geformuleerde aandachtspunten.

Zoals u bekend vindt Episch Centrum het van groot belang dat de kennis en inzichten van ons Epenaren optimaal wordt ingezet bij het tot stand brengen van de Eper omgevingsvisie.
Om de diverse werkterreinen en belangen samen te brengen hebben we acht domeinen onderscheiden, waarna we op ieder domein deskundige Epenaren bereid hebben gevonden inbreng te leveren en het gesprek aan te gaan over onze gezamenlijke toekomst.
Met medewerking van de vereniging “Ons Mooi Epe” hebben we vervolgens in november 2020 enkele bijeenkomsten georganiseerd volgens de zogenaamde “groene-cirkel-methode”.

De veelzijdige inbreng uit deze interactieve bijeenkomsten is uitgewerkt onder vijf kernpunten:
1. Epe wordt gezond ouder in een groene omgeving
2. Epe profileert zich groen met haar Toerisme, Landbouw en Werkomgeving
3. Epe zorgt voor leefbare “kernen in het groen” en biodiversiteit
4. Epe zet zich in voor een verantwoorde energietransitie
5. In Epe werken we met elkaar samen

Graag ontvangen wij van u een reactie op de door ons aangedragen bouwstenen.

Wij zijn bezig constructief verder te werken aan nadere uitwerking van in de notitie genoemde bouwstenen om verdere input te geven aan het proces dat uiteindelijk moet leiden tot het formuleren van een prachtig en krachtig omgevingsplan en bijbehorende programma’s.
Graag blijven wij over een en ander in gesprek met de verantwoordelijke medewerkers van de gemeente Epe. Bij de organisatie van ons vervolgtraject zullen wij geïnteresseerde organisaties en personen betrekken en inbreng vragen op -ook gepopulariseerde versies van- door ons aangedragen bouwstenen. Wij zien met belangstelling uit naar de diverse reacties.