Gewraakte video over WOB: don’t shoot the messenger

Op 18 februari heeft wethouder Scholten zijn ontslag aangeboden. In zijn persoonlijke verklaring meldde hij  “kennelijke regie om hem als persoon te beschadigen” en dat mensen zijn benaderd om mee te werken aan zijn “ondergang”.  En dat er “ineens” een videofragment van 8 maanden oud wordt gepubliceerd over het wissen van whatsapp-berichten. De rol van de pers wordt door de ex-wethouder ter discussie gesteld. Er zijn in de ogen van de heer Scholten veel mensen die schuld hebben aan zijn gedwongen terugtreden. Over zijn eigen aandeel helaas geen woord, wellicht is dat voor de heer Scholten nog te vroeg. “Ik ontkom niet aan de indruk dat er politieke spelletjes gespeeld worden, waar ik geen invloed op heb.”
Er zijn veel inwoners van Epe en Vaassen die de afgelopen jaren vaak hetzelfde hebben gedacht en gezegd…..

Gelukkig laten de overige deelnemers aan de gemeentepolitiek wél geluiden horen dat een kritische reflectie nodig is: op bestuursstijl, communicatie, het functioneren van het college en de gemeenteraad.

De video over de whatsapp-berichten wordt als lont in het kruitvat gezien; niets is minder waar. OME hecht aan feiten, niet aan sentiment.

WOB-verzoek

Op 25 februari 2020 heeft OME een WOB verzoek ingediend n.a.v. berichten in de media rond het recreatiepark Kievietsveld, waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig was.
In het WOB-verzoek is door OME naast de mails, ook om de sms- en whatsapp-berichten gevraagd.
Op 2 maart 2020 ontving OME een verzoek van de gemeente om nadere precisering. OME heeft daar op 9 maart op gereageerd en nogmaals benadrukt de mails, whatapp- en sms-berichten te willen ontvangen.
Op 19 mei 2020 ontving OME een brief van de gemeente met een opsomming van de documenten die men voornemens was te verstrekken.
Op 24 mei heeft OME de gemeente laten weten dat in de brief met geen woord wordt gerept over de gevraagde sms- en whatsapp-berichten. OME heeft opnieuw (de derde keer…) om verstrekking daarvan gevraagd.
Op 28 mei 2020 ontving OME het uiteindelijke besluit op het WOB-verzoek. Op het verzoek om de whats-appberichten werd als volgt gereageerd:
Weliswaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bepaald dat sms- en whatsappberichten ook vallen onder het begrip documenten, het zijn echter in Epe, bestuurlijk, geen gebruikelijke communicatiemiddelen. Sms- en whatsapp-berichten over de onderwerpen waarover u informatie wenst, zijn bij de gemeente niet aanwezig”.

Op 4 juni 2020 vond de digitale commissievergadering plaats waarbij de conversatie over de whats-appberichten plaatsvond voordat de officiële vergadering begon. Na 4 dagen bleek dit deel van de video verwijderd. Ons Mooi Epe had de originele video toen echter al gedownload van de site van de gemeente.
Op 13 juni 2020 heeft OME een bezwaarschrift tegen het WOB-besluit ingediend met daarin o.m. de volgende tekst: “Tussen de heren Scholten, Boon en mevrouw Boer ontspint zich vervolgens een gesprek over hun eigen app-verkeer; de heer Scholten adviseert om “je geschiedenis” regelmatig te wissen en dat het beter is voortaan te bellen of langs te komen.
Hieruit meent OME te kunnen concluderen dat het antwoord namens het college, dat sms- en whatsapp bestuurlijk geen gebruikelijke communicatiemiddelen zijn, onjuist én onwaar is”.

Op 24 september 2020 heeft een hoorzitting bij de commissie bezwaarschriften plaatsgevonden n.a.v. het door OME ingediende bezwaarschrift. Tijdens de hoorzitting is door OME opnieuw aandacht gevraagd voor de uitlatingen van de heer Scholten op 4 juni en eveneens aangeboden de video-opname aan de commissie te laten zien. De voorzitter van de bezwaren-commissie maakte er korte metten mee en wenste er tot verbazing van OME geen woorden aan te wijden.

Op 28 september 2020 had OME een kennismakingsgesprek met de burgemeester Tom Horn. Tijdens dit gesprek is de wijze waarop het bezwaarschrift door de commissie is behandeld, de uitlatingen van de heer Scholten én het bestaan van de video genoemd.

Kortom: OME heeft vanaf 13 juni 2020 op diverse momenten aan de gemeente en de burgemeester laten weten wat de uitspraken van de wethouder waren geweest.

Pas toen de pers de gang van zaken rond de Burg. vd Feltzlaan en de Rutgershof vanaf 9 februari aandacht gaf en later ook melding deed van het bestaan van de video kwam er enige beweging, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een voorstel van D66 voor een interpellatiedebat over deze zaak.
Alle partijen vragen zich af waarom dit pas 8 maanden ná het bewuste gesprek op 4 juni 2020 plaatsvond.

OME heeft dus vanaf één week na de uitlatingen van de heer Scholten in juni 2020 aan de gemeente bij meerdere gelegenheden mondeling zowel als schriftelijk laten weten op de hoogte te zijn en daarover zeer ontsteld te zijn. Het bleef van de kant van de gemeente maandenlang oorverdovend stil. De suggestie als zou OME opzettelijk een strategisch moment hebben afgewacht om de video openbaar te maken, is derhalve pertinent onjuist.

Bovendien hechten wij eraan te benadrukken dat de twee gewraakte feiten slechts het topje van een ijsberg vormen. Het is al jarenlang usance dat gemeente Epe met groot gemak bestemmingsplannen wijzigt tot groot ongenoegen van burgers en conflicten daarover met burgers niet uit de weg gaat. Hierdoor worden burgers van Epe regelmatig opgezadeld met situaties die tegen hoge kosten voor de rechter moeten worden uitgevochten. Als het al zover komt, want de burgers zijn vaak niet in staat om net als de gemeente Epe uit een bodemloze schatkist te putten om dergelijke procedures te kunnen financieren.
Burgers moeten hun bestuurders kunnen vertrouwen.