Update Heerderweg 02-02-2017

De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op, het is bijna niet bij te houden. Zoals jullie hebben gezien is de provincie begonnen met het kappen van bomen. Afgelopen dinsdag 31 januari hebben we de de uitspraak van de rechtbank ontvangen.

Uitspraak beroep bezwaarschriften

De rechtbank heeft ons beroep tegen de afwijzing door het college van B&W tegen onze bezwaarschriften ongegrond verklaard. Dat betekent dat de provincie een deel van de bomen langs de Heerderweg mag gaan kappen: het betreft naast een groot aantal bomen bij Dennenheuvel, een 40-tal bomen in het gedeelte tussen de komgrens van Epe en het begin van de Norelbocht.

Ook in het alternatieve plan dat de vereniging Ons Mooi Epe destijds maakte was het onvermijdelijk dat er bomen gekapt moesten worden. Voor deze bomen is de kwaliteit slecht of staan ze in de zichtlijnen van zijwegen of uitritten.

Voor de bomen, in met name het rechte gedeelte van de Norelbocht, is de strijd nog niet gestreden en gaan we door!

Het college van B&W en de provincie blijken zich van ingewikkelde juridische constructies te bedienen om de drastische kapplannen onverminderd voort te zetten.

De rechter heeft in de uitspraak die wij 31 januari ontvingen OME e.a. gelijk gegeven dat voor 123 bomen door de provincie alsnog een kapvergunning moet worden aangevraagd. Deze bomen mogen tot 21 februari 2017 van de rechtbank NIET worden gekapt. Hiermee geeft de rechter belanghebbenden de gelegenheid bezwaarschriften in te dienen nadat de nieuwe vergunningen zijn verleend.

Gemeente heeft kapvergunningen verleend

Inmiddels zijn door het college van B&W op 31 januari opnieuw voor veel bomen kapvergunningen verleend. De provincie heeft haast vanwege het naderende broedseizoen en wil dus niet wachten tot 21 februari a.s. De provincie heeft de rechtbank daarom gevraagd om de uitspraak te herzien.

Daarnaast heeft de provincie het college van B&W gevraagd de kapvergunningen direct in werking te laten treden, m.a.w. de inwoners van Epe de mogelijkheid te ontzeggen bezwaarschriften in te dienen. Het college heeft aan dit verzoek van de provincie gehoor gegeven.

Nieuwe zitting 6 februari a.s.

De rechtbank heeft OME opgeroepen voor een zitting op 6 februari om 14.00 uur omdat de rechtbank de mening van OME wil horen. OME heeft op 11 januari jl. het kapverbod gevraagd en gekregen. De provincie wil dat het kapverbod wordt opgeheven. OME zal daar op 6 februari bezwaar tegen maken.
Daarnaast zal OME bij de rechtbank bezwaar maken tegen het besluit van het college van B&W dat er geen bezwaarschriften mogen worden ingediend tegen de op 31 januari verleende kapvergunningen.
Er vinden dus op 6 februari 2 procedures op één zitting plaats: één tegen de provincie, en één tegen het college van B&W.

Cultuurhistorische en beeldbepalende waarde van de bomen

Daarnaast heeft zich op 1 februari jl. nóg iets bijzonders voorgedaan.
Zoals bekend heeft de provincie n.a.v. de grote onrust toen bleek dat er 603 bomen zouden worden gekapt hun plannen aangepast. Daardoor kon een aanzienlijk aantal bomen worden gespaard.
In het aangepaste plan wil de provincie opeens het fietspad aan beide zijden van de Norelbocht verbreden tot 3 meter. Talloze malen heeft OME de provincie gevraagd waaróm er in het meest kwetsbare stuk van de Heerderweg 2 zulke brede fietspaden moeten worden aangelegd, terwijl de overige fietspaden langs de Heerderweg tussen de bebouwde kom grens en de Norelbocht 2 tot 2.50 meter breed zijn. Een serieus antwoord hebben wij tot op heden niet ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat er 34 bomen in het rechte deel van de Norelbocht moeten worden gekapt, terwijl bij een fietspadbreedte van 2,00 m (altijd nog breder dan de huidige situatie) naar de mening van OME minstens 22 bomen hiervan kunnen blijven staan waardoor het karakter van de Norelbocht grotendeels gehandhaafd kan blijven. Bomen waarvan ook een door het college van B&W ingeschakelde deskundige schrijft dat ze behouden moeten worden vanwege hun cultuurhistorische en beeldbepalende waarde. Omdat de provincie letterlijk heeft laten weten dat er van aanpassing van het fietspad “geen sprake zal en kan zijn” heeft het college van B&W de kapvergunningen voor deze bijzondere bomen verleend!
Enige zelfstandige afweging door het college van B&W lijkt hier opnieuw geheel afwezig.
De provincie vraagt, het college draait.

Op 1 februari ontdekte de advocaat van OME dat de kapvergunning voor die 34 bomen in de Norelbocht niet viel onder het kapverbod van de rechtbank én dat het college van B&W ook van deze kapvergunning de bezwaarmogelijkheid had weggehaald.
Onze advocaat heeft met grote spoed per telefoon een kort geding aan moeten spannen om te voorkomen dat deze 34 bomen waarvoor op 31 januari een kapvergunning was verleend per direct gekapt zouden worden.
Na interventie van de rechtbank heeft de provincie toegezegd te wachten met kappen.

Er is sprake van een ingewikkelde juridische worstelpartij van een zonder meer treurig gehalte.
Dit is geen college van B&W dat op komt voor de belangen van haar burgers; dit college dient enkel de bedrijfsbelangen die de provincie beweert te hebben.

Tot slot: steeds opnieuw wordt door de provincie in de pers gezegd dat de provincie ruimschoots tegemoet is gekomen aan de bezwaren van OME e.a.; het zou genoeg moeten zijn.
Ook in de uitspraak van de rechtbank staat een dergelijke overweging.
Zoals bekend is het oorspronkelijke plan van de provincie (600 bomen kappen) en het alternatieve voorstel van OME (ongeveer 175 bomen kappen) door een onafhankelijk bureau op verkeersveiligheid beoordeeld.
Het advies van dat bureau zou leidend zijn voor een nieuw plan, zo was de afspraak.
OME heeft de adviezen van dat bureau overgenomen.
De provincie heeft dat slechts op onderdelen gedaan.
Zo staat in het rapport o.a. dat met het wegontwerp rekening moet worden gehouden met omgevingsfactoren zoals het behoud van bomen (zie onderstaande quote uit het rapport).

Quote veiligheidsaudit

De provincie heeft om nog steeds onopgehelderde redenen vervolgens besloten de fietspaden in de Norelbocht te verbreden tot 3 meter en in het rechte deel 34 bomen te kappen.
Wie het nog begrijpt mag het zeggen.

De zitting op 6 februari a.s. is uiteraard openbaar. OME zal dit keer niet het vervoer naar de rechtbank faciliteren, maar hoopt opnieuw dat jullie in grote getale aanwezig kunnen zijn.