Verslag 2e overleg OME met provincie Gelderland

Op 16 februari vond vervolgoverleg over de Heerderweg plaats tussen de provincie Gelderland en Ons Mooi Epe in Restaurant Dennenheuvel, Epe.
Aanwezig waren een provinciale ambtelijke delegatie van vijf personen onder wie een verkeerskundige en ontwerpers,  een toehoorder van de gemeente Epe en de vijf leden van de kerngroep van de vereniging Ons Mooi Epe.
Ook deze, tweede, bijeenkomst duurde ongeveer drie uur.
Evenals bij het eerste overleg was het centrale onderwerp het alternatieve plan voor reconstructie van de Heerderweg dat Ons Mooi Epe ontwikkelt, de ‘variant Ons Mooi Epe’. Verder kwamen de verkeersaudit en het inschakelen van Boomdeskundigen aan de orde.

Verkeersaudit

De provincie had Ons Mooi Epe gevraagd, een gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor voor te dragen. Zo gebeurde. Het ziet ernaar uit dat ons voorstel in dezen overgenomen wordt. De auditor zal beide plannen op veiligheid toetsen.

Een auditrapport is niet bindend – de opdrachtgever (in dit geval de provincie) beslist, hoe met het oordeel van de auditor om te gaan.

Variant Ons Mooi Epe

De heer van der Sman, verkeersdeskundige van de vereniging (OME), lichtte het plan van de vereniging gedetailleerd toe. Dit alternatieve plan is sinds de vorige bijeenkomst met de provincie gedigitaliseerd en daarna door OME verder uitgewerkt.

Het materiaal is zeer toegankelijk: op negen tekeningen van ongeveer drie meter lengte per stuk zijn vrijwel alle aspecten van de weginrichting in kaart gebracht. Zo kon gemakkelijk en concreet over verschillende details gesproken worden. Verhelderend is dit steeds: OME kan hier en daar zijn voordeel doen met opmerkingen van provincie-wege, terwijl tegelijkertijd voorkomen wordt dat het principiële verschil in uitgangspunt van de beide ‘partijen’- provincie en OME – naar de achtergrond verdwijnt.

De komende tijd zal de provincie de recent met de hand in de tekeningen gemaakte aanpassingen digitaal verwerken.

Boomdeskundigen

Vanuit OME is het behoud van bomen steeds het uitgangspunt geweest bij het maken van het plan. Tevens is de vereniging sterk voorstander van verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/h. De 60 km-weg kan in het huidige profiel van de Heerderweg gerealiseerd worden, de veiligheid is er direct mee gediend en het milieu wordt gespaard.

De provincie gaat uit van de reconstructie van een weg die zij als Gebiedsontsluitingsweg beschouwt en waar een maximumsnelheid van 80 km/h geldt. Behoud van zoveel mogelijk bomen komt in de benadering van de provincie op de tweede plaats: na de veiligheid voor fietsers en andere weggebruikers.

Om ieder misverstand uit te sluiten over overlevingskansen en -mogelijkheden van bomen in relatie tot werkzaamheden en weginrichting, is besloten, boomdeskundigen in te schakelen.
Zodra duidelijk is, over welke individuele bomen verschillende opvattingen bestaan met betrekking tot hun overlevingskansen en -mogelijkheden, zullen twee boomdeskundigen die specifieke bomen bekijken.
Beide partijen leveren een boomdeskundige. Hun aanbevelingen worden in een rapport vastgelegd.

Hoewel de planning nauwelijks de ruimte laat voor dit specialistisch onderzoek en deze rapportage werd ook door de provincie beaamd dat die natuurlijk moeten plaatsvinden – het behoud van de bomen is immers waar alles om draait.

Voor alle duidelijkheid nog eens samengevat:
De provincie handhaaft haar eigen plan, wil daarbinnen wel bomen sparen.
Ons Mooi Epe werkt in de ruimte op de Heerderweg zoals die nu bestaat, spaart het allergrootste deel van de bomen en doet wat nodig is voor de veiligheid van fietsers en andere weggebruikers.
Het provinciale plan en de variant Ons Mooi Epe blijven dus naast elkaar bestaan. De keuze zal aan de politiek zijn.

Vervolg

De volgende bijeenkomst met Ons Mooi Epe en de provincie is gepland op 30 maart. Mochten de boomdeskundigen voor hun werk meer tijd nodig hebben, dan wordt uitgeweken naar 12 april.