Toekomst Hertenkamp Epe

Zoals u weet is OME ook vertegenwoordigd in “De Federatie” i.o. Dit is een collectief van verenigingen, stichtingen etc. die op diverse terreinen problemen hebben ondervonden met de inspraakmogelijkheden bij de gemeente Epe. De “Federatie”, en dus ook OME, heeft inmiddels contact gelegd met “Het Episch Centrum”. Dit is een stichting die de betrokkenheid van de burgers bij het allereerste begin van ontwikkelingen in de gemeente Epe wil bevorderen. Daarbij wil het Episch Centrum zo snel mogelijk een adviesplatform gaan vormen waarbij, door de inzet van deskundige vrijwilligers, een kenniscentrum kan worden gevormd zodat de gemeente Epe op allerlei terreinen advies kan worden gegeven.
Op onze eerstvolgende ledenvergadering zal hierop nader worden ingegaan. Op dit moment spelen de ontwikkelingen rond de Hertenkamp waarvan u ongetwijfeld op de hoogte bent. Het Episch Centrum, i.q. Michiel de Jong, heeft de gemeente een aanbod gedaan op de exploitatie hiervan over te nemen en de, door veel Epenaren gewenste, kleinschaligheid voor de gemeente Epe te behouden. Zie hiervoor onderstaande brief van Michiel de Jong.
Aan OME is gevraagd deze zaak aan haar leden voor te leggen om daarmee het voorstel van het Episch Centrum te ondersteunen.
Wij verzoeken jullie massaal op deze brief te reageren, door een mail te sturen naar: michiel@epischcentrum.nl waarin u ov.v. uw naam aangeeft het voorstel van Stichting Episch Centrum te steunen.


Stichting Episch Centrum
Thema Hertenkamp, Epe

Geachte lezer,                                                                                                           31.10.2018

U zult de laatste tijd het nodige hebben meegekregen aangaande de overwegingen binnen ons gemeentehuis, om de kosten van onderhoud van de Hertenkamp uit de gemeentelijke begroting te halen. Het plan is opgevat om verschillende partijen de mogelijkheid te bieden om de Hertenkamp te ontwikkelen, met de mogelijkheid tot het bouwen van een nieuwe horecagelegenheid, passend binnen het bestemmingsplan, waarin in totaal 350 m2 aan bebouwing is toegestaan. Een deel van deze bebouwing is reeds ingevuld met onderkomens voor de dieren.

Met het oog op het feit dat juist de kleinschaligheid de charme is van de Hertenkamp, er voldoende horeca in de directe omgeving is (Ossenstal, Floor en Fletcher) én dat uitbreiding van de recreatieve activiteit tot een grotere verkeersbelasting leidt, hebben wij het volgende voorstel ontwikkeld.

Doelstelling van de stichting Episch Centrum is het laten voortbestaan van de huidige opzet van zowel Hertenkamp als de Nieuwe Vijver, zonder uitbreiding met grootschalige horeca. Wij nemen de zorg en de kosten van de Hertenkamp over. Behoud betekent overigens geen stilstand. Wij gaan in gesprek met een aantal enthousiastelingen hoe wij het geheel, zeker met oog voor het belang van de bewoners van de gemeente Epe, een stukje aantrekkelijker kunnen maken, o.a. gelet op de verloren gegane functie van de Nieuwe Vijver als strandje en pootje baden. En niet te vergeten, in de wintermaanden schaatsen en sleeën. Kleinschaligheid en gemoedelijkheid zijn typerend voor dit stukje erfgoed in onze gemeente.

Eveneens gaan wij met partijen in gesprek die ons kunnen ondersteunen op het gebied van waterkwaliteit, veiligheid en onderhoud. Daarnaast zullen wij zorgen voor de continuering van de zorg voor de dieren.

U zult zich afvragen hoe het met de financiering gaat en daarmee de continuïteit. Er komt het een en ander bij kijken om dit in stand te houden.
Initiatiefnemer is stichting “Episch Centrum”, opgericht in 2017 door Michiel de Jong, met als doelstelling burgerinitiatief daadwerkelijk bij de burger te laten beginnen. In 2017 is het kantorenpand aan de pastoor Somstraat 2-4 aangekocht om deze activiteiten te huisvesten. Het pand is een overlegplek voor stichtingen, verenigingen en een verzamelplaats voor kennis, die ten dienste van de samenleving wordt aangewend. De stichting groeit gestaag, vooral als gevolg van overleg met de vele initiatieven in onze gemeente. De uiteindelijke vormgeving zal worden bepaald door het voortschrijdende inzicht opgedaan tijdens de vele gesprekken. Het is een boeiend avontuur.
De financiering geschied vanuit QolorTech bv, gevestigd in Vaassen.
Gezien het enthousiasme vanuit de samenleving is de verwachting dat de stichting breder zal worden gefinancierd vanuit samenleving, donaties van banken, enz.

De kiosk is momenteel onderwerp van een conflict tussen de beheerder en de gemeente. Ondanks onze gesprekken met de beheerder, de heer van Barneveld, zijn wij geen partij in dit conflict. De gemeente, bij monde van de heer Aalbers, heeft aangegeven dat de juridische kwestie eerst moet worden afgewikkeld, alvorens de bijbehorende kleine horeca een onderwerp van gesprek wordt.

Na deze korte kennismaking willen wij u de vraag voorleggen om ons voorstel te ondersteunen. Een voorstel, dat recht doet aan de omgeving, de behoefte van vele inwoners van de gemeente Epe, kleinschaligheid en behoud van het historische karakter van dit mooie stukje Epe. Diegenen die een bijdrage willen leveren, in welke vorm ook, nodigen wij graag uit om dit kenbaar te maken. Hieronder vindt u de mailadressen waar u dit kunt doorgeven.

elles@epischcentrum.nl
michiel@epischcentrum.nl

Als u antwoordt met:

“Wij steunen het voorstel van de stichting Episch Centrum”, met daarbij uw naam, dan zetten wij ons gesprek met de gemeente Epe voort.

Met vriendelijke groet,

Michiel de Jong
Episch Centrum

Pastoor Somstraat 2-4
8161AK Epe