Procedures

Bezwaar oktober 2015

Tijdens de manifestatie in oktober in de grote kerk hebben meer dan 400 mensen een formulier ingevuld met naam, adres en handtekening, waarmee wij namens jullie allemaal een bezwaarschrift hebben ingediend tegen de door het college van B&W verleende kapvergunningen van meer dan 600 bomen.

Voorlopige voorziening

Daarnáást hebben een aantal Epenaren een voorlopige voorziening (een soort kort geding) aangespannen, waarin aan de rechter werd gevraagd de provincie te verbieden met kappen te beginnen zolang er geen beslissing was genomen op de door jullie ingediende bezwaarschriften.

N.a.v. die voorlopige voorziening beloofde de provincie niet met kappen te zullen beginnen totdat het college van B & W op de bezwaarschriften had beslist.

Wel of niet belanghebbend?

Iedereen die een bezwaarschrift had ingediend kreeg eerst een brief van de gemeente met de vraag om uit te leggen wat jouw belang was: waarom heb jij persoonlijk er last van als de bomen worden gekapt: het zgn. “belanghebbenden-criterium”.

Omdat uit eerdere uitspraken van rechtbanken bekend was dat je niet automatisch belanghebbende bent als je niet direct zicht hebt op de bomen, hebben wij de vereniging Ons Mooi Epe opgericht.

Ook de vereniging OME heeft bezwaarschriften ingediend tegen alle kapvergunningen.

Niet ontvankelijk

Nadat alle bezwaarschriften en brieven door het college waren bekeken, heeft het college heel veel indieners van bezwaarschriften “niet-ontvankelijk verklaard” met als argument dat jullie geen belanghebbende waren: meestal omdat jullie meer dan 300 meter van de bomen wonen en de bomen vanuit je huis niet kunnen zien.
De door OME ingeschakelde advocaat heeft ons geadviseerd dat beroep tegen deze beslissing niet kansrijk is.

Hoorzitting januari

Degenen die wél ontvankelijk werden verklaard , zoals degenen die aan de Heerderweg wonen, en de vereniging OME, werden eind januari uitgenodigd om bij een onafhankelijke commissie tijdens een hoorzitting hun bezwaren toe te lichten.

Deze adviescommissie heeft een kritisch advies uitgebracht aan het college betreffende de omgevingsvergunningen 6675, 6682 en 6691.

Zo heeft die commissie o.a. geconstateerd dat de communicatie over de plannen waarin zó veel bomen gekapt moesten slecht is geweest. De commissie gebruikt het woord “wrang”.

Hoorzitting april

Op 21 april was er nog een hoorzitting, dit keer over de zaaknummer 8941, 10310 en 10311 waartegen we als vereniging bezwaar hebben gemaakt. Het advies van de bezwaarschriften commissie over deze zaaknummers is hier te downloaden.

Beslissing college bezwaar

Het college hoeft het advies van de commissie echter niet op te volgen en heeft dat, zoals afgelopen week ook is gebleken, jammer genoeg ook niet gedaan.
Het college heeft grof gezegd de provincie gelijk gegeven en de bewoners en de Vereniging Ons Mooie Epe niet. De afwijzende beslissing van het college B&W is hier te downloaden.

Als wij nu niets doen, kan de provincie in theorie over 6 weken beginnen met de kaalslag van de Heerderweg. Dat is natuurlijk niet wat wij willen en zal – zolang het broedseizoen duurt- waarschijnlijk ook niet gebeuren.

Beroep

OME wil de beslissing van het college voorleggen aan de rechter (beroepsprocedure) en daarnaast opnieuw een voorlopige voorziening aanspannen om de provincie opnieuw te verbieden met kappen te beginnen zolang de beroepsprocedure bij de rechtbank loopt. Voor de procedures heeft OME hulp nodig van een advocaat.

Als de voorlopige voorziening bijvoorbeeld niet wordt toegewezen, kan de provincie gewoon beginnen met kappen, ook al loopt de beroepsprocedure nog. En wat heeft het voor zin die door te zetten als de bomen al plat liggen.

Beroepschrift1Wij zijn als samen met de verenigingen VBKE, VME en de Stichting het Sint Anthonie Gilde in beroep gegaan tegen de verleende omgevingsvergunningen 6675, 6682 en 6691. Dit betreft in totaal zo’n 300 bomen. Het beroepsschrift kunt u hier nalezen.
Tevens hebben een aantal bewoners van de Heerderweg als particulier beroep aangetekend.

Tegen de verleende vergunningen (8941, 10310 en 10311) van in totaal 10 bomen  hebben besloten niet in verder beroep te gaan.

Verkeersbesluit

Naast het bestemmingsplan (dat ondertussen onherroepelijk is) en bovengenoemde omgevingsvergunningen is er ook nog een verkeersbesluit:

Procedures Heerderweg
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Flora en Fauna

Daarnaast moet OME op zoek naar een ecoloog: de gemeente en de provincie zijn van mening dat het kappen van zóveel bomen geen gevolgen heeft voor de flora en fauna en dat er daarom geen belemmeringen zijn de bomen te kappen om zo de Heerderweg veiliger te maken.

OME denkt dat het onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren véél te summier en bovendien ondeskundig is. Voor een succesvolle beroepsprocedure wil OME dat onderzoek naar de flora en fauna dus opnieuw laten doen.

Financiële steunGoede doel

Kortom: OME is bereid juridisch tot het gaatje te gaan als jullie als leden daarmee instemmen én ook bereid zijn OME financieel te steunen. OME kan op dit moment een advocaat noch een ecoloog betalen, waardoor wij genoodzaakt zijn een beroep op uw portemonnee te doen.

Er is tot op dit moment door een aantal mensen geheel gratis ontzettend veel werk verzet, zoals: Ben van der Sman die als professioneel verkeersdeskundige het alternatieve plan heeft ontwikkeld waardoor bijna 500 bomen kunnen worden gespaard. Annemiek van Loon, bomendeskundige die geheel gratis OME met raad en daad bij staat, Heleen Altena: ons elektronische wonderbrein zonder wiens belangeloze bijdrage wij nooit een website en een Facebook pagina hadden gehad en álle overige elektronische communicatie over de bomen nauwgezet voor ons in de gaten houdt.

Natuurlijk zullen wij zoveel mogelijk werk zelf blijven doen maar de hulp van een paar betaalde krachten is nu onontbeerlijk.

Vrijwillige bijdrage

U kunt onze vereniging financieel steunen door een vrijwillige bijdrage over te maken op: NL92 RABO 0307 4511 51 t.n.v. Ons Mooi Epe.
Op deze pagina wordt gepubliceerd waar de donaties aan besteed worden.