Hoe is het zo ver gekomen?

Hoe is het zo ver gekomen?

Reconstructie van de feiten door OME

In 2013 is door de provincie een bewonersbijeenkomst georganiseerd, waarin zij voor de aanwonenden en direct belanghebbenden, dus niet de hele burgerij van EPE (!), een voorontwerp bestemmingsplan Heerderweg N794 hebben gepresenteerd.

Misleiding over aantal te kappen bomen

In dit voorontwerp stonden o.a. de teksten, die veelal in het definitieve bestemmingsplan niet meer zijn terug te vinden of zijn aangepast:

  • De enk wordt niet geraakt en de maatregelen hebben geen invloed op de cultuurhistorische waarde in het gebied. De bomenstructuur en de EHS blijven zoveel mogelijk gehandhaafd; De kap van enkele bomen is echter onvermijdelijk. 
  • Met een circa 4,5 meter brede berm aan weerszijden van de rijbaan dienen alle bomen te worden verwijderd. Dit zou kaalslag zijn. In dit wegtraject is derhalve gekozen om het nieuwe fietspad aan beide zijden ruimer te leggen en achter de bomenrij te projecteren.
  • Op een enkel punt kan nog door wat meer ruimte het fietspad lokaal om een markante boom worden uitgebogen.
  • De aanleg van vrijliggende fietspaden langs de weg kost onvermijdelijk ruimte met kappen van bomen tot gevolg. Landschappelijk uitgangspunt van het plan is de huidige landschappelijke inpassing van de weg zoveel mogelijk te behouden. Dit wordt gerealiseerd door het aantal te kappen bomen te minimaliseren en de fietspaden zodanig te situeren dat de kap van (oude) laanbeplanting van de weg wordt vermeden.
  • …maar het huidige landschapsbeeld van de weg wordt zoveel mogelijk behouden, dan wel hersteld.
  • ENZOVOORT

In de visie van OME is dit misleiding als de provincie op dat moment al wist dat de uitvoering van het provinciale plan het kappen meer dan 600 te kappen bomen tot gevolg zou hebben.

Enkele bomenDe provincie communiceerde in 2013 middels nieuwsbrieven en persberichten dat de reconstructie de kap van een aantal bomen, van enkele bomen, van meerdere bomen zou gaan inhouden. Deze informatie werd integraal in de lokale kranten vermeld. Er werd nooit een concreet aantal genoemd. De provincie bleef daar vaag over.

Transparantie?

Op de bijeenkomst die de provincie in 2013 organiseerde zijn losse situatietekeningen getoond, waarop het voorgenomen plan zichtbaar gemaakt werd. Daarop stonden de te kappen bomen aangegeven. Maar door de losse tekeningen op verschillende plaatsen in de zaal neer te leggen, is het niemand echt duidelijk geweest om hoeveel bomen het in totaliteit ging. Aanwezige bewoners keken logischerwijs slechts naar het stuk van de Heerderweg dat hén aanging: niemand is alle tafels afgelopen om alle te kappen bomen bij elkaar op te tellen en de provincie heeft ook niet uit zichzelf de aanwezigen daarop geattendeerd, hetgeen van een fatsoenlijk en transparant opererend overheidsorgaan wél mag worden verwacht.

Nota van Aanpassingen Ontwerp

In mei 2014 publiceerde de provincie een Nota van Aanpassingen Ontwerp “N794 (Heerder-/Eperweg)”, waarmee ingegaan werd op 118 ingediende zienswijzen: “Opgemerkt wordt dat in de voorontwerpfase uitgebreid aandacht is besteed aan het nadrukkelijke verzoek van bewoners om een snelheidsverlaging naar 60 km/uur door te voeren. De provincie is hier in het ontwerp (december 2013) aan tegemoet gekomen door het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen.” Hiermee werd de suggestie gewekt dat aan de verlangens van de bewoners tegemoet was gekomen, maar niets bleek minder waar. In deze nota werden opnieuw géén aantallen te kappen bomen genoemd, hoewel er wel op een aantal plaatsen wordt aangegeven dat er bomen(rijen) gekapt zullen moeten worden.

In de daarop volgende publicaties en nieuwsbrieven is sprake van het kappen van bomen, maar wordt ook meerdere malen melding gemaakt van het sparen van bomen, het verleggen van het fietspad achter de bomen, kaalslag vermijden, en dergelijke. Alle informatie waar iets over ‘bomen’ wordt vermeld, staat verspreid in alle schriftelijke uitingen. Er worden geen aantallen genoemd en helaas heeft niemand in die periode de moeite genomen om daar de provincie nadere vragen te stellen, omdat het totaal plaatje in ieder geval de betrokken inwoners niet duidelijk was.

Bestemmingsplan

Op 11 november 2014 werd het bestemmingsplan unaniem in de gemeenteraad aangenomen, evenals het verkeersbesluit. In beide documenten wordt opnieuw met geen woord gerept over het aantal te kappen bomen, zodat er helemaal niemand is die argwaan krijgt en opnieuw in bezwaar gaat: immers, de provincie praat al maanden over het sparen van zoveel mogelijk bomen en het behoud van het groene karakter van de Heerderweg. Zelfs de vage aanduidingen, zoals ‘enkele bomen’, ‘meerdere bomen’ en ‘een aantal bomen’ die in het voorontwerp nog wel stonden, zijn uit de definitieve versie verdwenen. In het definitieve plan is de tekst gewijzigd in: ‘De enk wordt niet geraakt en de maatregelen hebben geen invloed op de cultuurhistorische waarde in het gebied. De bomenstructuur en de EHS blijven zoveel mogelijk gehandhaafd; kap van bomen is echter onvermijdelijk’. Het woordje ‘enkele’ is in de laatste zin bewust weggelaten. Het is absoluut niet verwonderlijk dat er geen enkel bezwaar meer werd ingediend, want aan de verlangens van de bewoners leek men immers tegemoet gekomen te zijn.

Na een grondige zoektocht eind 2015, nadat gebleken was dat er honderden bomen zouden moeten sneuvelen, bleek dat in bijlage 14(!) van het bestemmingsplan werd vermeld dat er 500-600 bomen zouden gaan sneuvelen.

Wachten op uitspraak rechter

Op 13 mei jl. heeft zich tijdens de behandeling door de bestuursrechter van het door een aantal inwoners van Epe ingediende beroepsschrift tegen het op het bestemmingsplan gebaseerde verkeersbesluit N794 een verrassende wending voorgedaan. De rechtbank heeft de vertegenwoordiger van de provincie gevraagd te reageren op een door de rechtbank geconstateerde schending van een vormvoorschrift, waardoor de totstandkoming van het verkeersbesluit op losse schroeven zou komen te staan. Niet is uit te sluiten dat de rechtbank, in de beslissing die over 6 weken wordt verwacht, de provincie zal opdragen de zienswijzeprocedure opnieuw te doen.