Nieuwe democratie in Epe

VERANDERING VAN DE BESTUURSCULTUUR EN IN GANG ZETTEN VAN DE “NIEUWE DEMOCRATIE“ in Epe

Introductie.

De aanpak van de reconstructie van de Heerderweg heeft een bestuurscultuur in Epe aan het licht gebracht die voor veel burgers steeds moeilijker te accepteren wordt.

Op de ledenvergadering van Ons Mooi Epe is besloten na de reconstructie van de Heerderweg met OME door te gaan met als nieuw thema het veranderen van de bestuurscultuur in Epe en het sterk verbeteren van de inbreng van de bevolking. (burgerparticipatie)

Het college blijkt onvoldoende open te staan voor een dialoog met de inwoners van de gemeente:  men ziet die als een bedreiging in plaats van als een kans.

Het woud van regels en procedures, de bureaucratie, kan geen excuus zijn voor wat burgers als een afstandelijke, of zelfs arrogante houding van hun bestuur ervaren. Van goede communicatie is vaak nauwelijks sprake. Dat is op zichzelf al geen goede zaak, maar zeker niet, als daarmee ook de waardevolle en omvangrijke inbreng die burgers kunnen hebben, ongebruikt blijft.

De coalitiepartijen in de gemeenteraad komen bij de burgers over als niet meer dan een applausmachine en dus niet in staat hun controlerende taak naar behoren uit te voeren.

In een echte democratie is er ruimte voor dialoog tussen ALLE raadsleden. Dat betekent dus dat zowel de COALITIE- partijen als de oppositie, op gelijkwaardige basis discussiëren. Het domweg accorderen van alle voorstellen van het College is onbegrijpelijk en in strijd met democratische regels.

De inwoners van de gemeente Epe, ook verzameld in veel verenigingen en organisaties, beschikken gezamenlijk over een uitgebreide gebiedskennis en een gedegen deskundigheid op de meest uiteenlopende gebieden. Juist omdat de specifieke kennis in veel gemeenten verdwijnt is voor zowel de raadsleden, het College als de ambtenaren, deze kennis onmisbaar om tot goede besluiten en duurzame plannen te komen.

Dit wordt de “NIEUWE DEMOCRATIE” genoemd.

De nieuwe democratie is een harde noodzaak. Onze huidige democratie stagneert door gebrek aan legitimatie, oplossingsgerichtheid en vertrouwen. Dit zorgt voor onvrede en zelfs voor maatschappelijke polarisatie. Dit zorgt voor onvrede en desinteresse in ‘de publieke zaak’. Helaas is ook Epe een voorbeeld van deze ontwikkeling. Initiatieven die vanuit de bevolking worden genomen om dit tij te keren, zou het gemeentebestuur met open armen moeten ontvangen.

Nieuwe democratie steunt op een veel grotere rol van de burgers, lerend vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) betrokkenheid. Denken en analyseren gaat samen met doen en experimenteren. We zien in organisaties, buurten en steden steeds meer voorbeelden van maatschappelijke democratie en burgerzeggenschap. Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun omgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen. Daar waar dit gebeurt ontstaat vertrouwen en nieuwe inspiratie.”

Het dualisme is ingevoerd om de controlerende en besluitvormende taak van de gemeenteraad optimaal tot zijn recht te laten komen. Reden voor de invoering van het duale stelsel was dat te vaak coalitieafspraken en afspraken tussen bestuur en raad het democratische proces in de weg stonden. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en dient in openheid naar en met burgers te functioneren. Het is in het debat in de gemeenteraad dat besluiten genomen moeten worden. Dat debat heeft alleen betekenis als er een open discussie wordt gevoerd op grond van de beste kennis die voorhanden is.

Het roer moet om!

Daarom heeft OME een MANIFEST opgesteld waarvan zij aan alle partijen in Epe zal vragen dit te onderschrijven.

Dit zal duidelijkheid geven over de ware bedoelingen van die partijen en of zij bereid zijn om burgerparticipatie in Epe en verandering van de bestuurscultuur WERKELIJK gestalte te geven. Als alle partijen de inhoud van het manifest willen onderschrijven, kunnen burgerparticipatie en vernieuwing van de bestuurscultuur gerealiseerd worden.