Nieuwsbrief provincie herinrichting Heerderweg (N794)

Op 23-3-2016 is onderstaande nieuwsbrief door de provincie naar de bewoners van de Heerderweg verstuurd:

image002

Geachte bewoner,

Graag praten we u bij over de nieuwe inrichting van de Heerderweg. Tevens maken we u attent op een Nieuwsbrief die u medio april ontvangt met extra informatie en de mogelijkheid tot reactie.

De werkzaamheden zouden beginnen maar…

De afgelopen jaren hebben we intensief contact met u gehad over het opnieuw inrichten van de Heerderweg. De weg moet veiliger, vooral voor de scholieren die dagelijks langs deze weg fietsen en de vele weggebruikers. De inspraak van aanwonenden en de bewonersgroep Verbetering N794 leidden tot aanpassingen en tot het definitieve plan. Dit is vastgelegd in het gemeentelijk bestemmingsplan. Naar aanleiding van het aanvragen van de kapvergunning ontstond er vorig jaar onrust bij een aantal mensen en belangengroepen.

De commissie van Provinciale Staten vroeg in december 2015 aan het dagelijks bestuur van de provincie om te gaan praten met de belangengroepen verenigd in Ons Mooi Epe en de door hen voorgestelde Variant te onderzoeken. Dit onderzoek loopt nu. Hiervan komt een rapport. Het dagelijks bestuur van de provincie beslist uiterlijk in mei hoe de Heerderweg definitief wordt.

Wat is er gebeurd?

De belangengroepen onder Ons Mooi Epe vindt dat de Heerderweg een 60 km weg moet worden en dat zoveel mogelijk bomen moeten worden behouden. Dit heeft grote gevolgen voor hoe je de weg inricht. Tijdens drie bijeenkomsten hebben we de uitgangspunten goed besproken en uitgewerkt in technische tekeningen. De provincie werkt de tekeningen uit voor Ons Mooi Epe precies zoals zij dit wil. Deze technische uitwerking is nodig om de gevolgen in beeld te brengen en het verschil met het provinciaal plan. Zowel voor het provinciaal bestuur als voor u.

Wat staat er nog te gebeuren?

Begin april wordt de Variant definitief. Dan wordt deze getoetst op verkeersveiligheid. Dit gebeurt door een onafhankelijke verkeersauditor. Deze is gekozen op basis van een aanbesteding. Ons Mooi Epe heeft de partijen voorgesteld. Bij de beoordeling van de plannen worden ook twee bomendeskundigen betrokken. Zowel de provincie als Ons Mooi Epe vindt een groene uitstraling en de bomen belangrijk. Maar hoe je met bomen omgaat, is wel een ‘geschilpunt’. Bijvoorbeeld: kies je wel of niet voor preventief kappen in verband met brede wortels en schade als gevolg van  graafwerkzaamheden? Of moet het uitzicht van en uit de zijwegen nu wel of niet ‘vrij’ zijn.

In april sturen we u een Nieuwsbrief met de verschillen in beeld. Dan horen we graag wat u ervan vindt.

De Variant van Ons Mooi Epe heeft door de keuze voor 60 km impact op inrichting van de weg. Bijvoorbeeld omdat er meerdere verkeersheuvels in de weg nodig zijn. Bij de zijwegen stelt de belangengroep voor om drempelconstructies te maken waarop het fietspad verhoogd wordt aangelegd. De weg, berm en fietspad worden smaller dan in het provinciale plan. De afscheiding tussen de fietsers en het verkeer is door middel van één meter berm met een houten hekje of vangrail. Bij inritten wordt de vangrail onderbroken. De provincie heeft duidelijk andere keuzes gemaakt. Meer ruimte voor de fietsers en geen verkeersheuvels en drempelconstructies.

Samenvattend: Gezien de ontstane onrust bij een aantal bewoners en belangengroepen is de provincie opnieuw in gesprek. De provincie hecht aan een goed onderbouwde én uit te leggen keuze. Het zorgvuldig uitwerken van de door belangengroepen voorgestelde Variant draagt hieraan bij. In april ontvangt u van ons een Nieuwsbrief met daarin de verschillen meer in beeld gebracht. U kunt hierop dan reageren. Er is geen sprake van een wettelijk inspraaktraject. Er ligt een plan met een goedgekeurd bestemmingsplan. Uw reacties worden door Gedeputeerde Staten meegenomen in haar afwegingen. Gedeputeerde Staten beslist in mei hoe de werkzaamheden eruit gaan zien.

Meer informatie over de (eerdere) planvorming vindt u op onze website www.gelderland.nl/N794.

Mocht u nu vragen hebben dan kunt u deze stellen via mail e.beugelink@gelderland.nl

Met vriendelijke groet,

Het projectteam N794