Lelystad perikelen

aircraft-465723_960_720Ons Mooi Epe heeft direct na de publicatie op 26 juni jl. van de extreem lage aansluitroutes, die recht over Epe waren gepland, contact opgenomen met de initiatiefnemer van de petitie ‘Red de Veluwe’ en inwoners van Heerde, Vaassen, Apeldoorn, Hoog Soeren, Hoenderloo en Ede om te komen tot een strijdbare club van verontruste burgers, die zeer teleurgesteld zijn in onze overheid.

Verslag informatieavond Middenstip

In nauwe samenwerking met Ons Mooi Epe organiseerde de actiegroep Red de Veluwe op vrijdagavond 22 september in De Middenstip te Epe een informatieavond over de plannen om vanaf april 2019 vanuit Lelystad heel laag over de Veluwe te gaan vliegen. Aan de orde kwamen onder meer de gevolgen die het vliegen op 1800 meter zal hebben voor de leefbaarheid in de dorpen, het effect op de gezondheid en de ernstige gevolgen voor de toeristische sector in de regio. De presentaties van deze avond zijn terug te vinden op onze website.

Red de Veluwe wil goede en eerlijke voorlichting geven omdat de informatie van overheidswege tot nu toe erg eenzijdig was of zelfs helemaal achterwege is gebleven. En juist dat heeft voor veel boosheid en verzet gezorgd in grote delen van Gelderland. Er was tijdens de recente informatiebijeenkomsten in Apeldoorn en Zwolle veel kritiek op de plannen van de Staatssecretaris. Ook in een email-bombardement richting verantwoordelijke Kamerleden lieten mensen hun ongenoegen blijken.

De huidige situatie

Schiphol loopt tegen de grenzen aan van het aantal toegestane vliegbewegingen en wil zich vooral richten op het internationale transitverkeer. Dat betekent dat de populaire vakantievluchten voor de eigen bevolking worden verbannen naar het vernieuwde vliegveld Lelystad. Schiphol wil niet dat vanuit Lelystad gevlogen wordt op de hoogtes die die vliegtuigen vanuit Amsterdam gebruiken. Dat betekent dat er onder het ‘Schiphol-luchtruim’ gevlogen moet worden. Dat resulteert in hoogtes van 1800 meter dwars over de Veluwe en de IJsselvallei. In luchtvaartkringen wordt dit “idioot laag” genoemd. Lelystad wordt dus een vliegveld zonder luchtruim.

Gevolgen uitbreiding Lelystad Airport

Voor de Veluwe heeft dat grote gevolgen. De vliegtuigen vliegen zo laag over dat het type en vliegmaatschappij herkenbaar zijn. Vliegen op deze hoogtes gaat gepaard met veel herrie van de vroege ochtend tot de late avond. Dat zal alleen maar meer worden want de maatschappijen eisen nu al dat er ook ’s nachts mag worden gevlogen en willen eveneens een verhoging van het aantal toegestane vluchten. Vliegen op 1800 meter betekent ook een hoger kerosineverbruik waardoor de uitstoot van fijnstof enorm toeneemt. Allemaal zaken waar de bewoners niet op zitten te wachten, maar ook niet de toerist die voor zijn rust de Veluwe opzoekt. De toeristische sector zal dan ook een zware opdonder krijgen door deze plannen. Minder overnachtingen betekent ook minder mensen op de terrassen en in de restaurants en minder omzet voor de middenstand van de dorpen. Dat vraagt volgens Red de Veluwe om actie omdat ook een stuk werkgelegenheid in het geding is.

Actiegroepen

De actiegroep Red de Veluwe (waar OME onderdeel van is) is momenteel bezig met actiegroep HoogOverijssel om een inventarisatie te maken van de onvolledige en onjuiste informatie waarop het Luchtvaartbesluit Lelystad is gebaseerd en de rammelende procedures die gedurende het hele traject tot aan de besluitvorming zijn gevolgd. De manier waarop de aansluitroutes zijn doorgedrukt is verre van transparant en erg ondemocratisch, vinden beide actiegroepen. Ook inspraak van zowel bestuurders als bevolking is er niet geweest. Verder ontbreken bijvoorbeeld goede onderzoeken naar de effecten op milieu en gezondheid onder de aansluitroutes, die pas eind juni werden gepresenteerd. Veel kennis over de gevolgen voor de gezondheid wordt nu nog door de overheid onder de pet gehouden.
De actiegroep vindt dat al die kennis gedeeld moet worden. Het is belangrijk dat bewoners eerlijke informatie krijgen zodat ze zich een goed oordeel kunnen vormen over de kwalijke gevolgen voor het milieu, hun gezondheid en welbevinden en de economie van de IJsselvallei en de Veluwe.

Geluidsoverlast blijft bestaan

Inmiddels is duidelijk geworden dat de staatssecretaris toch ook kan luisteren en mede dankzij de inspanningen van veel OME leden hebben we bereikt dat de aansluitroute, die op 1.800 meter over Epe, Vaassen en Hoog Soeren was gepland, volledig is geschrapt. Het flyeren, de ‘Red de Veluwe’-petitie (bijna 29.000 handtekeningen!) en de ruime aandacht in de media hebben daar beslist toe bijgedragen. Maar het gevolg is wel dat alle vertrekkende vliegtuigen nu uitsluitend de route over Heerde, Oene en Teuge gaan volgen. Dit zal toch tot aanzienlijke geluidsoverlast in Epe en Vaassen leiden gezien de nabijheid van de vliegroute. Voor Heerde en Oene is de herrie helemaal onacceptabel.

Kwalijk daarbij is dat er ter hoogte van Oene uitgeklommen gaat worden van 1.800 naar 2.700 meter, waardoor er juist daar meer herrie wordt gecreëerd en meer fijnstof en CO₂ vrijkomt. Het lawaai en de uitstoot verplaatsen zich nu dus naar het open land tussen A50 en de IJssel en zullen ook Hoenderloo, het Deelerwoud en Park de Hoge Veluwe zwaar treffen. De voorgestelde verhoging van de uitvliegroute met 900 meter is nauwelijks een tegemoetkoming: ook op 2700 meter zal de geluidsoverlast onacceptabel zijn. De Noord-Veluwe mag er dan wat op vooruit gaan, de IJsselvallei en de Zuid-Veluwe betaalt daarvoor de prijs. De actiegroepen volharden daarom in hun eis dat de Staatssecretaris haar plannen voor Lelystad opschort totdat er een nieuw plan op tafel ligt waarin alle aansluitroutes substantieel hoger zullen zijn dan nu voorgesteld. De herindeling van ons zwaar verouderde luchtruim, dat voor het laatst in 1954 werd ingedeeld, moet plaatsvinden vóórdat Lelystad opengesteld wordt.

Geluidsnormen

In de pers laat het Ministerie van I&M weten dat ook bij een lage vlieghoogte van 1.800 meter de maximale geluidsnorm van ‘48 dB(A) Lden’* niet zal worden overschreden. Deze norm wordt ook gehanteerd in de Milieu Effect Rapportage die ten behoeve van de opening van vliegveld Lelystad is vervaardigd. Dat stelt een heleboel bewoners gerust want de overheid zal ons geen rad voor de ogen draaien. Immers, 48 decibel komt globaal overeen met het geluid van licht autoverkeer op 30 meter, of met regen en ritselende bladeren in het bos.
Maar het vervelende is dat er de toevoeging ‘Lden’ achter staat en ook dat er binnen de luchtvaart niet wordt uitgegaan van werkelijk ter plekke gemeten waarden, maar van rekenmodellen op basis van computerprogramma’s. Het gaat dus om een puur theoretisch rekenmodel, dat volledig voorbijgaat aan de enorme herrie van een overvliegend vliegtuig.

De werkelijkheid is dat een maximale waarde van ‘48 dB(A) Lden’ in de luchtvaart betekent dat het gemiddelde geluidsniveau per jaar de 48 decibel niet zal overschrijden!

Dus dat gaat volledig voorbij aan het feit dat de piek van het geluid bij een overvliegend vliegtuig op 1.800 meter aanzwelt tot globaal 80 tot 85 decibel en daarna weer afzwakt. Bij 85 decibel kun je niet normaal meer converseren. Het geluidniveau is te vergelijken met het lawaai van een wekkeralarm of een haarföhn.
En waar dit ook volledig aan voorbij gaat is dat de meeste vliegbewegingen over onze hoofden juist in de zomermaanden plaatsvinden en dat de eerste vakantievluchten direct om 6 uur ’s morgens van Lelystad vertrekken.
Iedereen kan zich nu wel voorstellen dat er in de toekomst in de zomermaanden tussen 6 en 7 uur ’s morgens wel 10 of 15 vliegtuigen achter elkaar gaan over komen en datzelfde herhaalt zich nog één of twee keer per etmaal. Dat is beslist géén prettig vooruitzicht. Maar de overheid houdt vol: alles blijft binnen de wettelijk gestelde normen!

rechter 5041a

 

Politiek

Een probleem ligt nog bij de Gelderse Staten. De Statenfracties van D’66, CDA en VVD hebben geweigerd zich aan te sluiten bij een Overijssels initiatief om er bij de regering voor te pleiten om éérst het luchtruim opnieuw in te delen voordat vliegveld Lelystad van start kan gaan. Zij houden vast aan opening van Lelystad in 2019 en acceptatie van de laagvliegroutes tot de herindeling in 2023. Dat komt deze partijen op veel kritiek te staan van Ons Mooi Epe en Red de Veluwe. Ook veel burgers hebben deze partijen al laten weten dat ze boos zijn omdat er niet wordt opgekomen voor de Gelderse belangen.

Een meerderheid in het parlement  tekent zich af voor het doorgaan van Lelystad omdat de formerende partijen afspraken hierover hebben gemaakt. Red de Veluwe laat het daar niet bij zitten. Daarom wordt ook de lobby richting politiek verder opgevoerd zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk.

De meeste gemeentes zijn inmiddels zover dat ze inzien dat dit grote nadelige gevolgen heeft voor het leefklimaat in hun dorpen. Ze zijn zich er intussen ook van bewust dat de economische schade groot is, zo heeft de Recron hen voorgerekend. De rustzoekende toerist zal de getroffen dorpen links laten liggen en dat heeft verstrekkende gevolgen niet alleen voor de recreatie ondernemers zelf maar ook voor alle indirect betrokkenen zoals horeca, middenstand, fietsverhuurbedrijven etc. Negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid zullen niet uitblijven. Gemeentes krijgen zelf ook minder inkomsten. De te innen bedragen aan toeristenbelasting zullen dalen evenals de WOZ inkomsten vanwege een waardedaling van de woningen.

Kom in actie!

Ons Mooi Epe en Red de Veluwe zetten in op een zo groot mogelijk aantal bezwaren tegen de laagvliegroutes. Ook het aangepaste plan van Staatssecretaris Dijksma komt dus op slechts zeer beperkte wijze tegemoet aan de bezwaren van de actiegroepen in Overijssel, Gelderland Friesland en Drenthe. De stiltegebieden op de Noordoostelijke Veluwe worden ondanks de verhoging van 900 meter helaas nog steeds aangetast. Voor de IJsselvallei en het zuiden van de Veluwe verandert er niets, deze aanvliegroutes blijven even laag als eerder voorgesteld en datzelfde geldt voor de uitvliegroutes over Friesland en Overijssel.

Tot 2 november is het mogelijk te reageren op de internetconsultatie van het Ministerie van I&M over de laagvliegroutes. Het Ministerie vraag om verbetervoorstellen op de laagvliegroutes. Uiteraard is dit een lastige vraag voor inwoners. U kunt de internetconsultatie echter ook gebruiken om uw onvrede te uiten. Dat kan via de website www.internetconsultatie.nl.
Bewoners, die de voorkeur geven aan een standaard reactie kunnen terecht op de website van Red de Veluwe. Daar staan diverse modelreacties klaar die overgenomen kunnen worden. Red de Veluwe blijft bij haar standpunt dat er eerst een herziening van het luchtruim moet komen voordat Lelystad Airport open kan. Grote aantallen reacties op de internetconsultatie kunnen die eis flink kracht bijzetten.

Voorbeeldbrief

Op de website www.reddeveluwe.nl is een voorbeeldbrief te downloaden. Ook blijft Red de Veluwe op haar website actuele informatie verschaffen over de politieke ontwikkelingen. Verder zullen daar eventuele conclusies van verschillende, nog lopende studies naar onderdelen van de besluitvorming worden gepubliceerd.

Donaties gevraagd

Samen met de stichting HoogOverijssel wordt een civiele procedure tegen de voorgenomen beslissing voorbereid. Juristen en luchtvaartdeskundigen zijn bijzonder druk met het verzamelen en catalogiseren van alle documenten, verslagen en rapporten, die in de loop van de afgelopen 10 jaar over de voorgenomen uitbreiding van Lelystad zijn gepubliceerd. Allerlei zaken, zoals CO₂- en (ultra)fijnstof uitstoot, stikstofdepositie, geluidsoverlast en (vlieg)veiligheid zijn onderwerpen, die tot in detail zullen worden uitgespit om aan te tonen, dat de besluitvorming op basis van onvolledige, foutieve en misleidende informatie heeft plaatsgevonden. Ongunstige resultaten van eerdere onderzoeken zijn tevoorschijn gekomen en zullen in een gerechtelijke procedure gebruikt worden om de rechter ervan te overtuigen dat beslissingen moeten worden teruggedraaid. U begrijpt dat een en ander een groot aantal kosten met zich mee gaat brengen.

Daarom verzoeken we in ieder geval alle ondertekenaars van de petities om allemaal minimaal € 10,00 te storten op de bankrekening van de belangenvereniging ‘Ons Mooi Epe’, rekeningnummer NL92 RABO 0307 4511 51, onder vermelding van ‘Red de Veluwe’.
Uiteraard zullen wij tijdens de eerstvolgende ledenvergadering weer een volledige verantwoording voor de inkomsten en de uitgaven afleggen.

Civiele procedure

Ook kunt u natuurlijk van de mogelijkheid gebruik maken om voor een bedrag van minimal € 250,00 mede-eiser in het te voeren proces te zijn. Meer informatie over de civiele procedure vindt u hier: http://hoogoverijssel.nl/stichting-hoogoverijssel/.

handtekeningcartoon[2]Op de hoogte blijven? Volg de ontwikkelingen via social media:
Red de Veluwe
Facebook: https://www.facebook.com/RedDeVeluwe/
Twitter: https://twitter.com/reddeveluwe
HoogOverijssel
Facebook: https://www.facebook.com/HOOGOVERIJSSEL/
Twitter: https://twitter.com/HoogOverijssel

* Lden betekent Level Day Evening Night, een manier om omgevingslawaai uit te drukken. Lden die in de luchtvaart wordt gebruikt betekent een gemiddeld geluidniveau per jaar.