Categoriearchief: Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de ontwikkelingen van de voorgenomen reconstructie van de Heerderweg.

Of blijf op de hoogte via onze Facebookpagina of Twitter.

Omgevingsvisie: resultaat van de brainstorm sessies

Ons Mooi Epe heeft een rol gespeeld bij de recrutering van deelnemers aan de droomsessies die samen met het Epische Centrum werden georganiseerd in het kader van het thema ‘Omgevingsvisie’.

Onderstaand de brief die verstuurd is door het Episch Centrum naar het college. Het rapport “Bouwstenen Eper Omgevingsvisie en -programma’s ” dat in samenwerking met de deelnemers is opgesteld en inmiddels is aangebonden aan de raad en het college van Epe kunt u hier downloaden.
Het resultaat is ook te bekijken via onderstaande video.

Geacht College,

Hierbij sturen wij u onze notitie “Bouwstenen voor Omgevingsvisie en -programma’s van Epe”, als input voor de door u op te stellen Omgevingsvisie Epe en het daarna volgende Omgevingsplan Epe.

De notitie draagt de ondertitel “Naar integratie van ambities en beleid voor Gezondheid, Groen, Wonen, Economie en Klimaatadaptatie”, waarmee wij onze focus op de hier relevante werkterreinen hebben benoemd. Die focus bleek onlangs goed in lijn met door u geformuleerde aandachtspunten.

Zoals u bekend vindt Episch Centrum het van groot belang dat de kennis en inzichten van ons Epenaren optimaal wordt ingezet bij het tot stand brengen van de Eper omgevingsvisie.
Om de diverse werkterreinen en belangen samen te brengen hebben we acht domeinen onderscheiden, waarna we op ieder domein deskundige Epenaren bereid hebben gevonden inbreng te leveren en het gesprek aan te gaan over onze gezamenlijke toekomst.
Met medewerking van de vereniging “Ons Mooi Epe” hebben we vervolgens in november 2020 enkele bijeenkomsten georganiseerd volgens de zogenaamde “groene-cirkel-methode”.

De veelzijdige inbreng uit deze interactieve bijeenkomsten is uitgewerkt onder vijf kernpunten:
1. Epe wordt gezond ouder in een groene omgeving
2. Epe profileert zich groen met haar Toerisme, Landbouw en Werkomgeving
3. Epe zorgt voor leefbare “kernen in het groen” en biodiversiteit
4. Epe zet zich in voor een verantwoorde energietransitie
5. In Epe werken we met elkaar samen

Graag ontvangen wij van u een reactie op de door ons aangedragen bouwstenen.

Wij zijn bezig constructief verder te werken aan nadere uitwerking van in de notitie genoemde bouwstenen om verdere input te geven aan het proces dat uiteindelijk moet leiden tot het formuleren van een prachtig en krachtig omgevingsplan en bijbehorende programma’s.
Graag blijven wij over een en ander in gesprek met de verantwoordelijke medewerkers van de gemeente Epe. Bij de organisatie van ons vervolgtraject zullen wij geïnteresseerde organisaties en personen betrekken en inbreng vragen op -ook gepopulariseerde versies van- door ons aangedragen bouwstenen. Wij zien met belangstelling uit naar de diverse reacties.

 

Onderzoek naar bestuurscultuur Epe

Het onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente Epe is nog niet eens begonnen, of er is al forse kritiek. Het is goed dat de bestuurscultuur in Epe onder de loep zal worden genomen maar ook Ons Mooi Epe plaatst kanttekeningen bij de keuze door het presidium wie de bewoners in de begeleidingscommissie zullen vertegenwoordigen. Voor zover bekend is er geen algemene belangstellingsoproep aan inwoners van Epe en Vaassen geweest. Dat is jammer en een gemiste kans. Verandering naar een open en transparante bestuurscultuur begint dáár. De reactie dat de begeleidingscommissie geen “formele” commissie is, is een echo van de bestuurscultuur waarvan OME hoopt dat die ooit tot het verleden zal gaan behoren. Om die reden had OME liever gezien dat deze hele kwestie in handen van een onafhankelijke partij zou zijn gelegd, met een frisse verwonderingsblik. OME is benieuwd naar eerdere resultaten die er met Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) in andere gemeenten zijn bereikt.

We zullen deze ontwikkelingen en het onderzoek met grote belangstelling blijven volgen.

Een respectabel gemeentebestuur in de gemeente Epe?

Op 09 maart 2021 is het presidium bijeengeroepen om (achter gesloten deuren) te spreken over de bestaande bestuurscrisis in de gemeente Epe.

Het presidium is een commissie van de gemeenteraad die aanbevelingen doet over de organisatie en het functioneren van de gemeenteraad. Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de burgemeester en wordt ondersteund door de griffier. In de vergadering van het presidium van 9 maart is gesproken over het thema “Vormen we een goed en respectabel gemeentebestuur?”.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de fractievoorzitters onder meer de participatie van burgers en de communicatie te willen verbeteren. Tijdens de raadsvergadering van 18 maart is de presidiumverklaring in de gemeenteraad gepresenteerd.  De VVD is de enige partij die deze verklaring niet heeft verbonden aan deze verklaring.

Zie ook het bericht op de site van de gemeente Epe.

Hoe gaan we nu verder met de bestuurscultuur en burgerparticipatie?

Het uitblijven van transparantie, het uitblijven van burgerparticipatie, het uitblijven van écht debat in de raad met alle partijen en daarbij de bewezen onmacht tot zelfreflectie, pleiten wat ons betreft niet voor een intern, maar voor een gedegen extern onderzoek. Maar bovenal voor een fundamentele openbare discussie over de bestuurscultuur in deze gemeente.

Met de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 in het vooruitzicht moet het ons van het hart dat wij opnieuw heel weinig verwachten van het politiek versnipperde landschap in de gemeente Epe: 23 raadsleden, verdeeld over maar liefst 10 verschillende partijen.

Wat zouden wij graag zien dat het aantal partijen drastisch wordt teruggesnoeid, door opheffing, fusies, lijstverbindingen of vergaande samenwerkingsafspraken. Met minder partijen kan er efficiënter worden bestuurd, omdat besluitvorming minder wordt belemmerd door splinter-partijbelangen waar geen enkele inwoner mee is geholpen. Wellicht kan er op die manier iets veranderen aan de belabberde en weinig kritische manier waarop onze gemeente momenteel wordt bestuurd.

Wat doen wij als burgers in ons mooi Epe verkeerd? Waarom verdienen wij een dergelijk gemeentebestuur?

Oproep

Wij willen graag van u weten wat u van de huidige situatie vindt en wat uw suggesties zijn om tot een verbeterde bestuurscultuur, constructieve samenwerking en serieuze burgerparticipatie te komen.
Daarom verzoeken wij u allemaal om uw opmerkingen en suggesties hieronder als reactie met ons de delen.

OME heeft sinds haar oprichting op een aantal belangrijke onderwerpen het verschil kunnen maken. OME is opnieuw tot op het bot gemotiveerd om de op de ALV in 2018 (!) gemaakte afspraken in de praktijk te gaan brengen. Uw inbreng daarbij is onmisbaar.

Gewraakte video over WOB: don’t shoot the messenger

Op 18 februari heeft wethouder Scholten zijn ontslag aangeboden. In zijn persoonlijke verklaring meldde hij  “kennelijke regie om hem als persoon te beschadigen” en dat mensen zijn benaderd om mee te werken aan zijn “ondergang”.  En dat er “ineens” een videofragment van 8 maanden oud wordt gepubliceerd over het wissen van whatsapp-berichten. De rol van de pers wordt door de ex-wethouder ter discussie gesteld. Er zijn in de ogen van de heer Scholten veel mensen die schuld hebben aan zijn gedwongen terugtreden. Over zijn eigen aandeel helaas geen woord, wellicht is dat voor de heer Scholten nog te vroeg. “Ik ontkom niet aan de indruk dat er politieke spelletjes gespeeld worden, waar ik geen invloed op heb.”
Er zijn veel inwoners van Epe en Vaassen die de afgelopen jaren vaak hetzelfde hebben gedacht en gezegd…..

Gelukkig laten de overige deelnemers aan de gemeentepolitiek wél geluiden horen dat een kritische reflectie nodig is: op bestuursstijl, communicatie, het functioneren van het college en de gemeenteraad.

De video over de whatsapp-berichten wordt als lont in het kruitvat gezien; niets is minder waar. OME hecht aan feiten, niet aan sentiment.

WOB-verzoek

Op 25 februari 2020 heeft OME een WOB verzoek ingediend n.a.v. berichten in de media rond het recreatiepark Kievietsveld, waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig was.
In het WOB-verzoek is door OME naast de mails, ook om de sms- en whatsapp-berichten gevraagd.
Op 2 maart 2020 ontving OME een verzoek van de gemeente om nadere precisering. OME heeft daar op 9 maart op gereageerd en nogmaals benadrukt de mails, whatapp- en sms-berichten te willen ontvangen.
Op 19 mei 2020 ontving OME een brief van de gemeente met een opsomming van de documenten die men voornemens was te verstrekken.
Op 24 mei heeft OME de gemeente laten weten dat in de brief met geen woord wordt gerept over de gevraagde sms- en whatsapp-berichten. OME heeft opnieuw (de derde keer…) om verstrekking daarvan gevraagd.
Op 28 mei 2020 ontving OME het uiteindelijke besluit op het WOB-verzoek. Op het verzoek om de whats-appberichten werd als volgt gereageerd:
Weliswaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bepaald dat sms- en whatsappberichten ook vallen onder het begrip documenten, het zijn echter in Epe, bestuurlijk, geen gebruikelijke communicatiemiddelen. Sms- en whatsapp-berichten over de onderwerpen waarover u informatie wenst, zijn bij de gemeente niet aanwezig”.

Op 4 juni 2020 vond de digitale commissievergadering plaats waarbij de conversatie over de whats-appberichten plaatsvond voordat de officiële vergadering begon. Na 4 dagen bleek dit deel van de video verwijderd. Ons Mooi Epe had de originele video toen echter al gedownload van de site van de gemeente.
Op 13 juni 2020 heeft OME een bezwaarschrift tegen het WOB-besluit ingediend met daarin o.m. de volgende tekst: “Tussen de heren Scholten, Boon en mevrouw Boer ontspint zich vervolgens een gesprek over hun eigen app-verkeer; de heer Scholten adviseert om “je geschiedenis” regelmatig te wissen en dat het beter is voortaan te bellen of langs te komen.
Hieruit meent OME te kunnen concluderen dat het antwoord namens het college, dat sms- en whatsapp bestuurlijk geen gebruikelijke communicatiemiddelen zijn, onjuist én onwaar is”.

Op 24 september 2020 heeft een hoorzitting bij de commissie bezwaarschriften plaatsgevonden n.a.v. het door OME ingediende bezwaarschrift. Tijdens de hoorzitting is door OME opnieuw aandacht gevraagd voor de uitlatingen van de heer Scholten op 4 juni en eveneens aangeboden de video-opname aan de commissie te laten zien. De voorzitter van de bezwaren-commissie maakte er korte metten mee en wenste er tot verbazing van OME geen woorden aan te wijden.

Op 28 september 2020 had OME een kennismakingsgesprek met de burgemeester Tom Horn. Tijdens dit gesprek is de wijze waarop het bezwaarschrift door de commissie is behandeld, de uitlatingen van de heer Scholten én het bestaan van de video genoemd.

Kortom: OME heeft vanaf 13 juni 2020 op diverse momenten aan de gemeente en de burgemeester laten weten wat de uitspraken van de wethouder waren geweest.

Pas toen de pers de gang van zaken rond de Burg. vd Feltzlaan en de Rutgershof vanaf 9 februari aandacht gaf en later ook melding deed van het bestaan van de video kwam er enige beweging, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een voorstel van D66 voor een interpellatiedebat over deze zaak.
Alle partijen vragen zich af waarom dit pas 8 maanden ná het bewuste gesprek op 4 juni 2020 plaatsvond.

OME heeft dus vanaf één week na de uitlatingen van de heer Scholten in juni 2020 aan de gemeente bij meerdere gelegenheden mondeling zowel als schriftelijk laten weten op de hoogte te zijn en daarover zeer ontsteld te zijn. Het bleef van de kant van de gemeente maandenlang oorverdovend stil. De suggestie als zou OME opzettelijk een strategisch moment hebben afgewacht om de video openbaar te maken, is derhalve pertinent onjuist.

Bovendien hechten wij eraan te benadrukken dat de twee gewraakte feiten slechts het topje van een ijsberg vormen. Het is al jarenlang usance dat gemeente Epe met groot gemak bestemmingsplannen wijzigt tot groot ongenoegen van burgers en conflicten daarover met burgers niet uit de weg gaat. Hierdoor worden burgers van Epe regelmatig opgezadeld met situaties die tegen hoge kosten voor de rechter moeten worden uitgevochten. Als het al zover komt, want de burgers zijn vaak niet in staat om net als de gemeente Epe uit een bodemloze schatkist te putten om dergelijke procedures te kunnen financieren.
Burgers moeten hun bestuurders kunnen vertrouwen.

Herinrichting Nieuwe Vijver en het Hertenkamp

Ook de ontwikkelingen bij het hertenkamp hebben onze aandacht. Inmiddels participeert OME in de hiervoor opgerichte klankbordgroep. Ook in dit dossier lijkt de rol van de gemeente weer discutabel. Het lijkt er inmiddels sterk op dat de gemeente Epe geen raad weet met de wijze waarop burgers daadwerkelijk bij ontwikkelingen kunnen worden betrokken. Zo heeft wethouder Scholten geagiteerd gereageerd op vragen van D66 over de werkwijze rond het Hertenkamp. De vergadering is hier terug te zien (punt 3, rondvraag commissieleden). Zie ook het artikel dat hierover in de Stentor verscheen en het artikel op Epernet over de ingediende plannen.

Onderstaand de e-mail die door OME aan het college is gestuurd:

Epe, 7 oktober 2019

Geacht College,

Om beslissingen over de toekomst van hertenkamp en omgeving in samenspraak met inwoners van Epe te nemen is door de gemeente een klankbordgroep in het leven geroepen. De eerste bijeenkomt van deze groep heeft inmiddels plaatsgevonden (23-09-2019). De belangenvereniging ‘Ons Mooi Epe’ is daarin vertegenwoordigd.

Voor het meedenken wordt een stevig beroep op ons gedaan. Het is daarom van belang, dat wij over alle relevante informatie in dit dossier beschikken. Om die reden vragen wij van U de zekerheid/bevestiging, dat de gemeente volstrekt vrij is in het nemen van welke beslissing dan ook, dat wil dus zeggen: dat er geen enkele sprake is van bijvoorbeeld afspraken met of verplichtingen aan derde partijen of van andere voor ons niet waarneembare intenties of omstandigheden die in dit verband van betekenis (kunnen) zijn en/of een rol zouden kunnen (gaan) spelen.

Een volgende bijeenkomst van de klankbordgroep zal gepland worden rond half november. Om ons daar goed op te kunnen voorbereiden verzoeken wij u, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk eind oktober bovenstaande vraag formeel te beantwoorden. Alleen met de garantie van transparantie van de kant van het College zijn onze inspanningen binnen de klankbordgroep zinvol.

Met vriendelijke groet,

Coos Paulusma namens Ons Mooi Epe.

Advies OME ontwikkeling Hertenkamp – Nieuwe Vijver

Het advies over de ontwikkeling van Hertenkamp – Nieuwe Vijver dat namens OME volgde uit de bijeenkomsten van de klankbordgroep is hier te lezen.
Uiteindelijk adviseerde de klankbordgroep unaniem voor het Het ontwikkelplan van Het Episch Centrum. Dat plan had ook de voorkeur van de ambtelijke projectgroep.

Terugblik reconstructie Heerderweg – Artikel Binnenlands Bestuur

De gemeente Epe besteedt veel tijd en moeite aan burgerparticipatie. Wij zijn daarom uitermate verbaasd over de wijze waarop wethouder Scholten zijn visie uitte in het weekblad “Binnenlands Bestuur” en de wijze waarop hij daarna naar Ons Mooi Epe reageerde.

Wij hebben alle raadsleden vóór het zomerreces over deze zaak geïnformeerd en hen kort ná de zomer hierover een herinnering gestuurd. Deze mail is hieronder te lezen:

Geacht, (e-mail verstuurd aan alle raadsleden)

In juni van dit jaar werd de heer Robert Scholten in het blad ‘Binnenlands Bestuur’ geciteerd in een artikel dat handelde over de ‘Bomenstrijd langs de N-wegen’. Aangenomen mag worden dat u dit periodiek kent en dat u dus kennis hebt kunnen nemen van de standpunten die de heer Scholten daarin debiteerde over de gang van zaken rond de reconstructie van de provinciale N794, de Heerderweg. Op 10 juli stuurden wij u hierover een email en we mogen aannemen dat u ook de publicaties hierover in de plaatselijke pers en op Epernet heeft gezien.

U heeft dan ook kennisgenomen van de schandalige wijze waarop wethouder Scholten heeft gereageerd op de gang van zaken rond de Heerderweg. In het artikel presteert hij het om de grootste casus rond burgerparticipatie die ooit in Epe heeft plaatsgevonden af te doen als betrof het een actie van een stel oproerkraaiers. Hij beschrijft de situatie bij de enorme opkomst in de Grote Kerk alsof hij daar zelf aanwezig geweest is, terwijl Nieuwe Lijn de enige fractie was die voor die bijeenkomst volledig had afgezegd. Ronduit schokkend is het dat hij mededeelde dat hij bij een vergelijkbare situatie een en ander weer op dezelfde wijze aan zou pakken. Dat hij bij de Heerderweg helemaal niéts heeft aangepakt vermeldt hij niet. Hij was tijdens het proces niet bereikbaar, niet bereid tot overleg en volkomen onzichtbaar. Maar het ergste is: hij heeft van het hele proces dus niets geleerd, in tegenstelling tot de provincie Gelderland.

Ons Mooi Epe heeft de (re)acties van de raadsleden in Epe op dit absurde interview tot na de zomer afgewacht. Wij hebben hier slechts van één fractie iets over gehoord. Hoe is dat mogelijk? Wat moet de bevolking van Epe daarvan denken? Sterker nog, wat doet dit landelijk met het imago van de gemeente Epe, zeker na het tenenkrommende interview op televisie over de recreatiewoningen met diezelfde wethouder. Eindelijk is er een project waar burgerparticipatie in optima forma aan de orde is en dan wordt dit door deze wethouder volledig de grond ingeboord.  En niemand die reageert, terwijl iedereen zegt de burgerparticipatie een zeer warm hart toe te dragen.

Inmiddels is er namens D66 over deze zaak een persbericht verschenen en zijn er schriftelijke vragen aan het college over gesteld. De antwoorden van het college zijn hier te lezen. Ook is er onlangs een artikel over in de Stentor verschenen “Epe nu al ontevreden over gloednieuw fietspad langs Heerderweg“.

Wij roepen u en alle andere raadsleden op om deze zaak fundamenteel aan de orde te stellen en de actie van D66 te ondersteunen door een openbaar debat in de raad over deze zaak af te dwingen en niet ook dit onderwerp weer in de doofpot te stoppen. U zit niet in de raad om wethouders in bescherming te nemen, maar juist om ze te controleren en u vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Epe. Dáár wordt u uiteindelijk op beoordeeld.

Wij zullen de (re)acties van de raadsleden en de fracties afwachten, dit uitvoerig communiceren met de bevolking en er in de pers de nodige aandacht aan geven.

Voor de goede orde is het artikel uit “Binnenlands Bestuur” hier bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Coos Paulusma namens Ons Mooi Epe.

 

 

Red Kiosk Hertenkamp

Het is 2 voor twaalf, op elk moment kan de pittoreske kiosk bij het Hertenkamp neergehaald worden. En waarom? Dat is de vraag de Epe momenteel bezighoudt. Niemand weet het.

Het is daarom (helaas) wéér tijd om de hulp van de burgers in te roepen om deze waanzin te stoppen! Onze oproep is om van de gemeente een antwoord te eisen. Waarom moet die kiosk nu eigenlijk weg en waarom nu voordat er een alternatief plan is?
We redden dit niet alleen dus hebben ieders hulp nodig. Wat kun je doen? Stuur een whats app bericht naar de gemeente (06 289 46 151). Stuur een bericht via Facebook https://www.facebook.com/GemeenteEpe/, tag de Gemeente Epe, Bel ze (0578) 678 787, mail ze gemeente@epe.nl, maar zorg dat het daar duidelijk wordt dat we dit niet pikken!
De bulldozer kan elk moment komen dus deel dit bericht NU en app je vrienden, buren en kennissen. Zorg dat we binnen no time heel Epe bereiken en iedereen die vindt dat deze waanzin moet stoppen de kans heeft gehad dit aan te geven bij onze volksvertegenwoordigers.
De bomen bleven staan. Nu de kiosk.
#SamenSterk

Geen tijd of inspiratie? Gebruik dan onderstaand bericht:

Gemeente Epe dit kan niet! Burgers negeren en een kiosk neerhalen zonder dat er een alternatief is. U dient er te zijn vóór de burgers, niet tegen de burgers. Stop deze waanzin en kom eerst eens met antwoorden voordat er met geweld een stukje historie wordt neergehaald. De vraag is simpel: waarom moet de kiosk weg?

Toekomst Hertenkamp Epe

Zoals u weet is OME ook vertegenwoordigd in “De Federatie” i.o. Dit is een collectief van verenigingen, stichtingen etc. die op diverse terreinen problemen hebben ondervonden met de inspraakmogelijkheden bij de gemeente Epe. De “Federatie”, en dus ook OME, heeft inmiddels contact gelegd met “Het Episch Centrum”. Dit is een stichting die de betrokkenheid van de burgers bij het allereerste begin van ontwikkelingen in de gemeente Epe wil bevorderen. Daarbij wil het Episch Centrum zo snel mogelijk een adviesplatform gaan vormen waarbij, door de inzet van deskundige vrijwilligers, een kenniscentrum kan worden gevormd zodat de gemeente Epe op allerlei terreinen advies kan worden gegeven.
Op onze eerstvolgende ledenvergadering zal hierop nader worden ingegaan. Op dit moment spelen de ontwikkelingen rond de Hertenkamp waarvan u ongetwijfeld op de hoogte bent. Het Episch Centrum, i.q. Michiel de Jong, heeft de gemeente een aanbod gedaan op de exploitatie hiervan over te nemen en de, door veel Epenaren gewenste, kleinschaligheid voor de gemeente Epe te behouden. Zie hiervoor onderstaande brief van Michiel de Jong.
Aan OME is gevraagd deze zaak aan haar leden voor te leggen om daarmee het voorstel van het Episch Centrum te ondersteunen.
Wij verzoeken jullie massaal op deze brief te reageren, door een mail te sturen naar: michiel@epischcentrum.nl waarin u ov.v. uw naam aangeeft het voorstel van Stichting Episch Centrum te steunen.


Stichting Episch Centrum
Thema Hertenkamp, Epe

Geachte lezer,                                                                                                           31.10.2018

U zult de laatste tijd het nodige hebben meegekregen aangaande de overwegingen binnen ons gemeentehuis, om de kosten van onderhoud van de Hertenkamp uit de gemeentelijke begroting te halen. Het plan is opgevat om verschillende partijen de mogelijkheid te bieden om de Hertenkamp te ontwikkelen, met de mogelijkheid tot het bouwen van een nieuwe horecagelegenheid, passend binnen het bestemmingsplan, waarin in totaal 350 m2 aan bebouwing is toegestaan. Een deel van deze bebouwing is reeds ingevuld met onderkomens voor de dieren.

Met het oog op het feit dat juist de kleinschaligheid de charme is van de Hertenkamp, er voldoende horeca in de directe omgeving is (Ossenstal, Floor en Fletcher) én dat uitbreiding van de recreatieve activiteit tot een grotere verkeersbelasting leidt, hebben wij het volgende voorstel ontwikkeld.

Doelstelling van de stichting Episch Centrum is het laten voortbestaan van de huidige opzet van zowel Hertenkamp als de Nieuwe Vijver, zonder uitbreiding met grootschalige horeca. Wij nemen de zorg en de kosten van de Hertenkamp over. Behoud betekent overigens geen stilstand. Wij gaan in gesprek met een aantal enthousiastelingen hoe wij het geheel, zeker met oog voor het belang van de bewoners van de gemeente Epe, een stukje aantrekkelijker kunnen maken, o.a. gelet op de verloren gegane functie van de Nieuwe Vijver als strandje en pootje baden. En niet te vergeten, in de wintermaanden schaatsen en sleeën. Kleinschaligheid en gemoedelijkheid zijn typerend voor dit stukje erfgoed in onze gemeente.

Eveneens gaan wij met partijen in gesprek die ons kunnen ondersteunen op het gebied van waterkwaliteit, veiligheid en onderhoud. Daarnaast zullen wij zorgen voor de continuering van de zorg voor de dieren.

U zult zich afvragen hoe het met de financiering gaat en daarmee de continuïteit. Er komt het een en ander bij kijken om dit in stand te houden.
Initiatiefnemer is stichting “Episch Centrum”, opgericht in 2017 door Michiel de Jong, met als doelstelling burgerinitiatief daadwerkelijk bij de burger te laten beginnen. In 2017 is het kantorenpand aan de pastoor Somstraat 2-4 aangekocht om deze activiteiten te huisvesten. Het pand is een overlegplek voor stichtingen, verenigingen en een verzamelplaats voor kennis, die ten dienste van de samenleving wordt aangewend. De stichting groeit gestaag, vooral als gevolg van overleg met de vele initiatieven in onze gemeente. De uiteindelijke vormgeving zal worden bepaald door het voortschrijdende inzicht opgedaan tijdens de vele gesprekken. Het is een boeiend avontuur.
De financiering geschied vanuit QolorTech bv, gevestigd in Vaassen.
Gezien het enthousiasme vanuit de samenleving is de verwachting dat de stichting breder zal worden gefinancierd vanuit samenleving, donaties van banken, enz.

De kiosk is momenteel onderwerp van een conflict tussen de beheerder en de gemeente. Ondanks onze gesprekken met de beheerder, de heer van Barneveld, zijn wij geen partij in dit conflict. De gemeente, bij monde van de heer Aalbers, heeft aangegeven dat de juridische kwestie eerst moet worden afgewikkeld, alvorens de bijbehorende kleine horeca een onderwerp van gesprek wordt.

Na deze korte kennismaking willen wij u de vraag voorleggen om ons voorstel te ondersteunen. Een voorstel, dat recht doet aan de omgeving, de behoefte van vele inwoners van de gemeente Epe, kleinschaligheid en behoud van het historische karakter van dit mooie stukje Epe. Diegenen die een bijdrage willen leveren, in welke vorm ook, nodigen wij graag uit om dit kenbaar te maken. Hieronder vindt u de mailadressen waar u dit kunt doorgeven.

elles@epischcentrum.nl
michiel@epischcentrum.nl

Als u antwoordt met:

“Wij steunen het voorstel van de stichting Episch Centrum”, met daarbij uw naam, dan zetten wij ons gesprek met de gemeente Epe voort.

Met vriendelijke groet,

Michiel de Jong
Episch Centrum

Pastoor Somstraat 2-4
8161AK Epe

Het meanderende fietspad van de Heerderweg

Een fietsend, iets ouder echtpaar stopt bij mijn hek. Het zijn zo te zien toeristen. Best hippe, want hij heeft voorop in een houder een mobiel met de route. Ze spreken me vriendelijk aan over de roos die ik aan het planten ben.

‘wat een mooie, met al die kleuren’ zegt zij en hij vult aan ’je moet hem wel elke avond water geven hoor, of nog beter..’s ochtends heel vroeg, want het is eigenlijk te warm om te planten’. Er ontvouwt zich een gesprek over de tuin en dit gaat over in een gesprek over de Heerderweg.

Ze vertellen dat ze al jaren zo af en toe een weekje in en rond Epe doorbrengen en dat ze, op afstand iets hebben meegekregen met betrekking tot de reuring rond de weg. Ze geven aan hoe blij ze zijn dat het grootste deel van de bomen zijn gebleven en dat ze genieten van het nieuwe fietspad, dat meanderend naast de Heerderweg ligt en bijna klaar is. Vooral het stuk voorbij de Norelbocht, waar het fietspad achter de bomenrij ligt vinden ze prachtig en ze zijn benieuwd wat er met de bult die daar nu nog ligt gaat gebeuren.

Een antwoord op die vraag kan ik ze niet geven, behalve dat ik net zo nieuwsgierig ben als zij. Ik heb het gevoel dat mevrouw nog wel even door zou willen kletsen, maar mijnheer heeft al een paar keer zijn voet op de trapper gezet en aan alles merk ik dat hij verder wil, op weg naar misschien wel een lekker koud biertje, op deze warme dag.

‘We gaan er weer vandoor zegt mevrouw tegen mij’ en aan alles voel ik dat ze het eigenlijk tegen haar man zegt.

‘Als we de volgende keer terugkomen dan is het vast helemaal af en netjes aangeplant’, zegt ze en hij vult aan ‘en als jij de roos goed water en mest geeft, is die ook vast helemaal gewend.’ Ze stappen weer op hun fietsen en zwaaien nog een keer, voordat ze uit het zicht verdwijnen en hun weg vervolgen, over het meanderende fietspad van de Heerderweg.

Artikel Veluweland oud-wethouder Joop van Nuijs

In “Veluweland” van 23 mei j.l. stond onderstaand artikel over oud-wethouder Joop van Nuijs. Het is ook online terug te lezen op de website van Veluweland.

Alsof het niets is stelt onze voormalige PvdA bestuurder dat het niet aan hem maar aan die onkundige Statenleden van de provincie Gelderland heeft gelegen dat er nu een “zwalkend“ fietspad ligt dat niet fraai oogt. Hijzelf had liever een fietspad dat over de gehele lengte 3 meter breed was en waarbij DUS ALLE bomen gekapt zouden worden zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dat oogt volgens van Nuijs veel fraaier!!  Over gebrek aan kennis gesproken!

Hij stelt dat de Statenleden “niet gehinderd werden door kennis van de materie”. Hij vergeet daarbij dat de Statenleden veel en veel beter geïnformeerd waren (door o.a. Ons Mooi Epe) dan dhr. Van Nuijs, die nooit met OME heeft willen praten. Hij deed liever zijn eigen zin. Verbazend was het dan ook om te zien, dat tijdens één van de vele inspraaksessies van OME bij de Statenleden, plotseling ook dhr. Van Nuijs daar spreekrecht had aangevraagd. Toen de Statenleden wederom kennis hadden genomen van de inspraak van OME trad dhr. Van Nuijs naar voren om de Statenleden “hartelijk te bedanken” voor hun goede samenwerking met de gemeente Epe. (?) Het slijmspoor dat hij achterliet heeft er nog dagen gelegen.

Klik op onderstaande afbeelding om te vergoten:

Klik op de afbeelding om te vergroten.Hoe is het mogelijk dat iemand, in een stukje van nog geen 75 woorden, zoveel onzin uitkraamt. Ook begrijpen wij niet dat dit door huidige raadsleden blijkbaar zomaar wordt geaccepteerd. Wat een geluk dat we dat de komende jaren kwijt zijn.

En wat een contrast met dit verhaal van één van onze kerngroepleden.