Alle berichten van heleen

Herinrichting Nieuwe Vijver en het Hertenkamp

Ook de ontwikkelingen bij het hertenkamp hebben onze aandacht. Inmiddels participeert OME in de hiervoor opgerichte klankbordgroep. Ook in dit dossier lijkt de rol van de gemeente weer discutabel. Het lijkt er inmiddels sterk op dat de gemeente Epe geen raad weet met de wijze waarop burgers daadwerkelijk bij ontwikkelingen kunnen worden betrokken. Zo heeft wethouder Scholten geagiteerd gereageerd op vragen van D66 over de werkwijze rond het Hertenkamp. De vergadering is hier terug te zien (punt 3, rondvraag commissieleden). Zie ook het artikel dat hierover in de Stentor verscheen en het artikel op Epernet over de ingediende plannen.

Onderstaand de e-mail die door OME aan het college is gestuurd:

Epe, 7 oktober 2019

Geacht College,

Om beslissingen over de toekomst van hertenkamp en omgeving in samenspraak met inwoners van Epe te nemen is door de gemeente een klankbordgroep in het leven geroepen. De eerste bijeenkomt van deze groep heeft inmiddels plaatsgevonden (23-09-2019). De belangenvereniging ‘Ons Mooi Epe’ is daarin vertegenwoordigd.

Voor het meedenken wordt een stevig beroep op ons gedaan. Het is daarom van belang, dat wij over alle relevante informatie in dit dossier beschikken. Om die reden vragen wij van U de zekerheid/bevestiging, dat de gemeente volstrekt vrij is in het nemen van welke beslissing dan ook, dat wil dus zeggen: dat er geen enkele sprake is van bijvoorbeeld afspraken met of verplichtingen aan derde partijen of van andere voor ons niet waarneembare intenties of omstandigheden die in dit verband van betekenis (kunnen) zijn en/of een rol zouden kunnen (gaan) spelen.

Een volgende bijeenkomst van de klankbordgroep zal gepland worden rond half november. Om ons daar goed op te kunnen voorbereiden verzoeken wij u, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk eind oktober bovenstaande vraag formeel te beantwoorden. Alleen met de garantie van transparantie van de kant van het College zijn onze inspanningen binnen de klankbordgroep zinvol.

Met vriendelijke groet,

Coos Paulusma namens Ons Mooi Epe.

Advies OME ontwikkeling Hertenkamp – Nieuwe Vijver

Het advies over de ontwikkeling van Hertenkamp – Nieuwe Vijver dat namens OME volgde uit de bijeenkomsten van de klankbordgroep is hier te lezen.
Uiteindelijk adviseerde de klankbordgroep unaniem voor het Het ontwikkelplan van Het Episch Centrum. Dat plan had ook de voorkeur van de ambtelijke projectgroep.

Terugblik reconstructie Heerderweg – Artikel Binnenlands Bestuur

De gemeente Epe besteedt veel tijd en moeite aan burgerparticipatie. Wij zijn daarom uitermate verbaasd over de wijze waarop wethouder Scholten zijn visie uitte in het weekblad “Binnenlands Bestuur” en de wijze waarop hij daarna naar Ons Mooi Epe reageerde.

Wij hebben alle raadsleden vóór het zomerreces over deze zaak geïnformeerd en hen kort ná de zomer hierover een herinnering gestuurd. Deze mail is hieronder te lezen:

Geacht, (e-mail verstuurd aan alle raadsleden)

In juni van dit jaar werd de heer Robert Scholten in het blad ‘Binnenlands Bestuur’ geciteerd in een artikel dat handelde over de ‘Bomenstrijd langs de N-wegen’. Aangenomen mag worden dat u dit periodiek kent en dat u dus kennis hebt kunnen nemen van de standpunten die de heer Scholten daarin debiteerde over de gang van zaken rond de reconstructie van de provinciale N794, de Heerderweg. Op 10 juli stuurden wij u hierover een email en we mogen aannemen dat u ook de publicaties hierover in de plaatselijke pers en op Epernet heeft gezien.

U heeft dan ook kennisgenomen van de schandalige wijze waarop wethouder Scholten heeft gereageerd op de gang van zaken rond de Heerderweg. In het artikel presteert hij het om de grootste casus rond burgerparticipatie die ooit in Epe heeft plaatsgevonden af te doen als betrof het een actie van een stel oproerkraaiers. Hij beschrijft de situatie bij de enorme opkomst in de Grote Kerk alsof hij daar zelf aanwezig geweest is, terwijl Nieuwe Lijn de enige fractie was die voor die bijeenkomst volledig had afgezegd. Ronduit schokkend is het dat hij mededeelde dat hij bij een vergelijkbare situatie een en ander weer op dezelfde wijze aan zou pakken. Dat hij bij de Heerderweg helemaal niéts heeft aangepakt vermeldt hij niet. Hij was tijdens het proces niet bereikbaar, niet bereid tot overleg en volkomen onzichtbaar. Maar het ergste is: hij heeft van het hele proces dus niets geleerd, in tegenstelling tot de provincie Gelderland.

Ons Mooi Epe heeft de (re)acties van de raadsleden in Epe op dit absurde interview tot na de zomer afgewacht. Wij hebben hier slechts van één fractie iets over gehoord. Hoe is dat mogelijk? Wat moet de bevolking van Epe daarvan denken? Sterker nog, wat doet dit landelijk met het imago van de gemeente Epe, zeker na het tenenkrommende interview op televisie over de recreatiewoningen met diezelfde wethouder. Eindelijk is er een project waar burgerparticipatie in optima forma aan de orde is en dan wordt dit door deze wethouder volledig de grond ingeboord.  En niemand die reageert, terwijl iedereen zegt de burgerparticipatie een zeer warm hart toe te dragen.

Inmiddels is er namens D66 over deze zaak een persbericht verschenen en zijn er schriftelijke vragen aan het college over gesteld. De antwoorden van het college zijn hier te lezen. Ook is er onlangs een artikel over in de Stentor verschenen “Epe nu al ontevreden over gloednieuw fietspad langs Heerderweg“.

Wij roepen u en alle andere raadsleden op om deze zaak fundamenteel aan de orde te stellen en de actie van D66 te ondersteunen door een openbaar debat in de raad over deze zaak af te dwingen en niet ook dit onderwerp weer in de doofpot te stoppen. U zit niet in de raad om wethouders in bescherming te nemen, maar juist om ze te controleren en u vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Epe. Dáár wordt u uiteindelijk op beoordeeld.

Wij zullen de (re)acties van de raadsleden en de fracties afwachten, dit uitvoerig communiceren met de bevolking en er in de pers de nodige aandacht aan geven.

Voor de goede orde is het artikel uit “Binnenlands Bestuur” hier bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Coos Paulusma namens Ons Mooi Epe.

 

 

Red Kiosk Hertenkamp

Het is 2 voor twaalf, op elk moment kan de pittoreske kiosk bij het Hertenkamp neergehaald worden. En waarom? Dat is de vraag de Epe momenteel bezighoudt. Niemand weet het.

Het is daarom (helaas) wéér tijd om de hulp van de burgers in te roepen om deze waanzin te stoppen! Onze oproep is om van de gemeente een antwoord te eisen. Waarom moet die kiosk nu eigenlijk weg en waarom nu voordat er een alternatief plan is?
We redden dit niet alleen dus hebben ieders hulp nodig. Wat kun je doen? Stuur een whats app bericht naar de gemeente (06 289 46 151). Stuur een bericht via Facebook https://www.facebook.com/GemeenteEpe/, tag de Gemeente Epe, Bel ze (0578) 678 787, mail ze gemeente@epe.nl, maar zorg dat het daar duidelijk wordt dat we dit niet pikken!
De bulldozer kan elk moment komen dus deel dit bericht NU en app je vrienden, buren en kennissen. Zorg dat we binnen no time heel Epe bereiken en iedereen die vindt dat deze waanzin moet stoppen de kans heeft gehad dit aan te geven bij onze volksvertegenwoordigers.
De bomen bleven staan. Nu de kiosk.
#SamenSterk

Geen tijd of inspiratie? Gebruik dan onderstaand bericht:

Gemeente Epe dit kan niet! Burgers negeren en een kiosk neerhalen zonder dat er een alternatief is. U dient er te zijn vóór de burgers, niet tegen de burgers. Stop deze waanzin en kom eerst eens met antwoorden voordat er met geweld een stukje historie wordt neergehaald. De vraag is simpel: waarom moet de kiosk weg?

Toekomst Hertenkamp Epe

Zoals u weet is OME ook vertegenwoordigd in “De Federatie” i.o. Dit is een collectief van verenigingen, stichtingen etc. die op diverse terreinen problemen hebben ondervonden met de inspraakmogelijkheden bij de gemeente Epe. De “Federatie”, en dus ook OME, heeft inmiddels contact gelegd met “Het Episch Centrum”. Dit is een stichting die de betrokkenheid van de burgers bij het allereerste begin van ontwikkelingen in de gemeente Epe wil bevorderen. Daarbij wil het Episch Centrum zo snel mogelijk een adviesplatform gaan vormen waarbij, door de inzet van deskundige vrijwilligers, een kenniscentrum kan worden gevormd zodat de gemeente Epe op allerlei terreinen advies kan worden gegeven.
Op onze eerstvolgende ledenvergadering zal hierop nader worden ingegaan. Op dit moment spelen de ontwikkelingen rond de Hertenkamp waarvan u ongetwijfeld op de hoogte bent. Het Episch Centrum, i.q. Michiel de Jong, heeft de gemeente een aanbod gedaan op de exploitatie hiervan over te nemen en de, door veel Epenaren gewenste, kleinschaligheid voor de gemeente Epe te behouden. Zie hiervoor onderstaande brief van Michiel de Jong.
Aan OME is gevraagd deze zaak aan haar leden voor te leggen om daarmee het voorstel van het Episch Centrum te ondersteunen.
Wij verzoeken jullie massaal op deze brief te reageren, door een mail te sturen naar: michiel@epischcentrum.nl waarin u ov.v. uw naam aangeeft het voorstel van Stichting Episch Centrum te steunen.


Stichting Episch Centrum
Thema Hertenkamp, Epe

Geachte lezer,                                                                                                           31.10.2018

U zult de laatste tijd het nodige hebben meegekregen aangaande de overwegingen binnen ons gemeentehuis, om de kosten van onderhoud van de Hertenkamp uit de gemeentelijke begroting te halen. Het plan is opgevat om verschillende partijen de mogelijkheid te bieden om de Hertenkamp te ontwikkelen, met de mogelijkheid tot het bouwen van een nieuwe horecagelegenheid, passend binnen het bestemmingsplan, waarin in totaal 350 m2 aan bebouwing is toegestaan. Een deel van deze bebouwing is reeds ingevuld met onderkomens voor de dieren.

Met het oog op het feit dat juist de kleinschaligheid de charme is van de Hertenkamp, er voldoende horeca in de directe omgeving is (Ossenstal, Floor en Fletcher) én dat uitbreiding van de recreatieve activiteit tot een grotere verkeersbelasting leidt, hebben wij het volgende voorstel ontwikkeld.

Doelstelling van de stichting Episch Centrum is het laten voortbestaan van de huidige opzet van zowel Hertenkamp als de Nieuwe Vijver, zonder uitbreiding met grootschalige horeca. Wij nemen de zorg en de kosten van de Hertenkamp over. Behoud betekent overigens geen stilstand. Wij gaan in gesprek met een aantal enthousiastelingen hoe wij het geheel, zeker met oog voor het belang van de bewoners van de gemeente Epe, een stukje aantrekkelijker kunnen maken, o.a. gelet op de verloren gegane functie van de Nieuwe Vijver als strandje en pootje baden. En niet te vergeten, in de wintermaanden schaatsen en sleeën. Kleinschaligheid en gemoedelijkheid zijn typerend voor dit stukje erfgoed in onze gemeente.

Eveneens gaan wij met partijen in gesprek die ons kunnen ondersteunen op het gebied van waterkwaliteit, veiligheid en onderhoud. Daarnaast zullen wij zorgen voor de continuering van de zorg voor de dieren.

U zult zich afvragen hoe het met de financiering gaat en daarmee de continuïteit. Er komt het een en ander bij kijken om dit in stand te houden.
Initiatiefnemer is stichting “Episch Centrum”, opgericht in 2017 door Michiel de Jong, met als doelstelling burgerinitiatief daadwerkelijk bij de burger te laten beginnen. In 2017 is het kantorenpand aan de pastoor Somstraat 2-4 aangekocht om deze activiteiten te huisvesten. Het pand is een overlegplek voor stichtingen, verenigingen en een verzamelplaats voor kennis, die ten dienste van de samenleving wordt aangewend. De stichting groeit gestaag, vooral als gevolg van overleg met de vele initiatieven in onze gemeente. De uiteindelijke vormgeving zal worden bepaald door het voortschrijdende inzicht opgedaan tijdens de vele gesprekken. Het is een boeiend avontuur.
De financiering geschied vanuit QolorTech bv, gevestigd in Vaassen.
Gezien het enthousiasme vanuit de samenleving is de verwachting dat de stichting breder zal worden gefinancierd vanuit samenleving, donaties van banken, enz.

De kiosk is momenteel onderwerp van een conflict tussen de beheerder en de gemeente. Ondanks onze gesprekken met de beheerder, de heer van Barneveld, zijn wij geen partij in dit conflict. De gemeente, bij monde van de heer Aalbers, heeft aangegeven dat de juridische kwestie eerst moet worden afgewikkeld, alvorens de bijbehorende kleine horeca een onderwerp van gesprek wordt.

Na deze korte kennismaking willen wij u de vraag voorleggen om ons voorstel te ondersteunen. Een voorstel, dat recht doet aan de omgeving, de behoefte van vele inwoners van de gemeente Epe, kleinschaligheid en behoud van het historische karakter van dit mooie stukje Epe. Diegenen die een bijdrage willen leveren, in welke vorm ook, nodigen wij graag uit om dit kenbaar te maken. Hieronder vindt u de mailadressen waar u dit kunt doorgeven.

elles@epischcentrum.nl
michiel@epischcentrum.nl

Als u antwoordt met:

“Wij steunen het voorstel van de stichting Episch Centrum”, met daarbij uw naam, dan zetten wij ons gesprek met de gemeente Epe voort.

Met vriendelijke groet,

Michiel de Jong
Episch Centrum

Pastoor Somstraat 2-4
8161AK Epe

Het meanderende fietspad van de Heerderweg

Een fietsend, iets ouder echtpaar stopt bij mijn hek. Het zijn zo te zien toeristen. Best hippe, want hij heeft voorop in een houder een mobiel met de route. Ze spreken me vriendelijk aan over de roos die ik aan het planten ben.

‘wat een mooie, met al die kleuren’ zegt zij en hij vult aan ’je moet hem wel elke avond water geven hoor, of nog beter..’s ochtends heel vroeg, want het is eigenlijk te warm om te planten’. Er ontvouwt zich een gesprek over de tuin en dit gaat over in een gesprek over de Heerderweg.

Ze vertellen dat ze al jaren zo af en toe een weekje in en rond Epe doorbrengen en dat ze, op afstand iets hebben meegekregen met betrekking tot de reuring rond de weg. Ze geven aan hoe blij ze zijn dat het grootste deel van de bomen zijn gebleven en dat ze genieten van het nieuwe fietspad, dat meanderend naast de Heerderweg ligt en bijna klaar is. Vooral het stuk voorbij de Norelbocht, waar het fietspad achter de bomenrij ligt vinden ze prachtig en ze zijn benieuwd wat er met de bult die daar nu nog ligt gaat gebeuren.

Een antwoord op die vraag kan ik ze niet geven, behalve dat ik net zo nieuwsgierig ben als zij. Ik heb het gevoel dat mevrouw nog wel even door zou willen kletsen, maar mijnheer heeft al een paar keer zijn voet op de trapper gezet en aan alles merk ik dat hij verder wil, op weg naar misschien wel een lekker koud biertje, op deze warme dag.

‘We gaan er weer vandoor zegt mevrouw tegen mij’ en aan alles voel ik dat ze het eigenlijk tegen haar man zegt.

‘Als we de volgende keer terugkomen dan is het vast helemaal af en netjes aangeplant’, zegt ze en hij vult aan ‘en als jij de roos goed water en mest geeft, is die ook vast helemaal gewend.’ Ze stappen weer op hun fietsen en zwaaien nog een keer, voordat ze uit het zicht verdwijnen en hun weg vervolgen, over het meanderende fietspad van de Heerderweg.

Artikel Veluweland oud-wethouder Joop van Nuijs

In “Veluweland” van 23 mei j.l. stond onderstaand artikel over oud-wethouder Joop van Nuijs. Het is ook online terug te lezen op de website van Veluweland.

Alsof het niets is stelt onze voormalige PvdA bestuurder dat het niet aan hem maar aan die onkundige Statenleden van de provincie Gelderland heeft gelegen dat er nu een “zwalkend“ fietspad ligt dat niet fraai oogt. Hijzelf had liever een fietspad dat over de gehele lengte 3 meter breed was en waarbij DUS ALLE bomen gekapt zouden worden zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dat oogt volgens van Nuijs veel fraaier!!  Over gebrek aan kennis gesproken!

Hij stelt dat de Statenleden “niet gehinderd werden door kennis van de materie”. Hij vergeet daarbij dat de Statenleden veel en veel beter geïnformeerd waren (door o.a. Ons Mooi Epe) dan dhr. Van Nuijs, die nooit met OME heeft willen praten. Hij deed liever zijn eigen zin. Verbazend was het dan ook om te zien, dat tijdens één van de vele inspraaksessies van OME bij de Statenleden, plotseling ook dhr. Van Nuijs daar spreekrecht had aangevraagd. Toen de Statenleden wederom kennis hadden genomen van de inspraak van OME trad dhr. Van Nuijs naar voren om de Statenleden “hartelijk te bedanken” voor hun goede samenwerking met de gemeente Epe. (?) Het slijmspoor dat hij achterliet heeft er nog dagen gelegen.

Klik op onderstaande afbeelding om te vergoten:

Klik op de afbeelding om te vergroten.Hoe is het mogelijk dat iemand, in een stukje van nog geen 75 woorden, zoveel onzin uitkraamt. Ook begrijpen wij niet dat dit door huidige raadsleden blijkbaar zomaar wordt geaccepteerd. Wat een geluk dat we dat de komende jaren kwijt zijn.

En wat een contrast met dit verhaal van één van onze kerngroepleden.

Politieke avond 28 februari 2018

Beste leden van Ons Mooi Epe!

Op onze algemene ledenvergadering is afgesproken dat Ons Mooi Epe zich concentreert op twee onderwerpen die voortgekomen zijn uit onze ervaringen met de Heerderweg. Het verbeteren van de bestuurscultuur in de gemeente Epe en het realiseren van een betere verbinding met en betrokkenheid (invloed) van de burgers.

Hiertoe heeft OME een manifest opgesteld dat, tot ons genoegen, inmiddels door een groot aantal politieke partijen in Epe is onderschreven.

Wij organiseren, samen met die partijen die aangegeven hebben ons manifest te onderschrijven op 28 februari a.s. in de Middenstip om 19.30 uur een politieke avond waarbij wij met die politieke partijen terugkijken op het proces Heerderweg en andere zaken waarbij burgerparticipatie geen of een veel te kleine rol heeft gespeeld. We kijken vooral ook hoe in de toekomst een en ander kan verbeteren en wat de diverse politieke partijen die ons manifest hebben onderschreven hiervoor willen gaan doen. Ook de mening van de gemeentelijke politieke partijen rond de laagvliegroutes Lelystad komt aan de orde.

Wij hebben de oud-burgemeester van Heerde, Inez Pijnenburg, bereid gevonden om deze avond als gespreksleider in goede banen te leiden.

Daarnaast zal Robert Tieskens, voorzitter van Stichting “Red de Veluwe” een update geven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de laagvliegroutes en vliegveld Lelystad.

Omdat op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen zijn, is het goed om bij uw keuze goed af te wegen wat de gemeentelijke partijen nu feitelijk voor u hebben betekend en in hoeverre zij hun beloftes hebben waargemaakt. Ook is het goed om te beseffen dat stemmen bij landelijke verkiezingen iets heel anders inhoudt dan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeentelijke politiek staat aanzienlijk dichterbij dan de landelijke en heeft vaak een grotere impact op uw dagelijks leven dan de landelijke politiek.

Op de politieke avond zullen dit soort zaken ongetwijfeld aan de orde worden gesteld en hopen wij op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan een goede, weloverwogen stem op 21 maart a.s.

Indien u aanwezig wilt zijn, wilt u dan uw komst melden door een e-mail te sturen naar info@onsmooiepe.nl? Ook niet leden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Indien u dat wilt kunt u dan meteen een vraag over burgerparticipatie, de bestuurscultuur en/of Lelystad indienen door dit aan te geven in de mail.

We zien u graag 28 februari 2018 om 19.30 uur in “de Middenstip” in Epe (Hoofdstraat 46, 8162 AK).

Een verslag van Dick van der Veen van deze avond kunt teruglezen op Veluweland.nl.
Tevens zijn opnames van de avond te bekijken op het YouTube kanaal van RTV794.

 

Zienswijze concept-wijziging (APV)

Onderstaande zienswijze inzake de concept-wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is door Ons Mooi Epe op 23 juli 2017 ingediend. Tevens heeft Annemiek van Loon op 11 januari 2018 namens de leden van Ons Mooi Epe ingesproken op de commissievergadering. De inspreektekst kunt u hier downloaden.
Onderstaand treft u de tekst aan van de ingediende zienswijze.

Zienswijze concept-wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de gemeenteraad een wijziging van de APV ter besluitvorming voor te leggen.
Tot en met 25 juli 2017 kunnen er zienswijzen worden ingediend.

De Wet natuurbescherming, ook wel WnB, is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet wil een integraal en vereenvoudigd wettelijk kader bieden voor het behoud van de biologische diversiteit en een duurzaam gebruik van de bestanddelen daarvan.

De Boswet (en ook de Flora en faunawet ) is geïntegreerd in de Wet natuurbescherming en is als afzonderlijke wet komen te vervallen.
De WnB beoogt om dubbele regelgeving en daarmee onduidelijkheid te voorkomen.
Daarom golden aanvankelijk de kaders die de (oude) Boswet stelde voor de gebieden buiten de komgrens van die Boswet. Binnen de komgrens Boswet zou dan de APV gelden.

Bij nader inzien vond het kabinet het ongewenst dat gemeenten geen ruimte hebben om regels te stellen ten aanzien van houtopstanden buiten de komgrens van de Boswet.
Dit met het oog op de bescherming van biodiversiteit en landschappen.
Daarom, en ook om een einde te maken aan de onduidelijkheid welke houtopstanden provincies en gemeenten mogen beschermen in het landelijk gebied, is middels het Besluit van 11 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de WnB en het Besluit Natuurbescherming, bepaald dat artikel 4.6 WnB niet in werking treedt (bron: Staatsblad van 28 oktober 2016, nr 384).

In het concept- wijzigingsvoorstel APV laat de gemeente de meldplicht onder de oude Boswet “herleven”: op alle bospercelen groter dan 1000 m2 is geen vergunningplicht op grond van de APV nodig, de aloude melding bij de provincie is voldoende.
“De situatie van vóór 1 januari 2017 wordt hersteld” aldus het college van B&W.

Als motivatie voor de voorgenomen wijziging laat de gemeente – bij monde van verantwoordelijk wethouder Aalbers- verder nog weten: “Het gevolg daarvan (het niet in werking treden van artikel 4.6 WnB OME) is dat bosbeheerders in de gemeente Epe nu voor elke boom die zij rooien – naast een melding bij de provincie – ook een omgevingsvergunning bij de gemeente moeten aanvragen. Dit veroorzaakt een hoge
administratieve last en is niet de bedoeling geweest van de wetgever.”

Het is zeker waar dat het de wetgever met de inwerkingtreding van de WnB niet te doen is geweest de administratieve last voor gemeenten te verzwaren.
Het is echter óók uitdrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest alles bij het oude te laten.
Daarnaast heeft de wetgever met het niet in werking laten treden van artikel 4.6 WnB uitdrukkelijk niet een “regel-vacuüm gecreëerd dat gerepareerd moet worden” (woorden van wethouder Aalbers).
De bedoeling van de wetgever is zoals uit de memorie van toelichting blijkt een geheel andere, nl. om gemeenten en provincies meer mogelijkheden te bieden biodiversiteit en landschappen te beschermen.

Met de voorgestelde wijziging van de APV lijkt de gemeente Epe de bedoeling van de WnB te willen negeren.
De nieuwe wet geeft gemeenten de mogelijkheid om haar landelijk gebied beter te beschermen. Die verantwoordelijkheid wil gemeente Epe opnieuw volledig bij de provincie laten.

De “leemte” die sinds 1 januari 2017 is ontstaan door artikel 4.6 van de WnB niet in werking te laten treden kan echter uitstekend door de gemeente zelf worden ingevuld.
Niet door de klok terug te draaien maar door de WnB en de bedoeling hiervan werkelijk te benutten. De constatering van het college dat er in de huidige situatie voor elke “meldingsboom” nu ook een vergunning nodig is, getuigt van een te beperkte en louter administratieve visie op de WnB.
Gemeente Epe dient de kansen die WnB biedt beter te onderzoeken en daarmee meer
verantwoordelijkheid te nemen voor de groene kwaliteiten die deze gemeente heeft.

Hierbij enkele overwegingen:

  1. De WnB biedt meer mogelijkheden om buiten de komgrens Boswet bomen te beschermen. Zo kan een gemeente van een bosbeheerder vragen om een te kappen bosperceel met bosbouwbestemming te herplanten met bijv. inheemse bomen i.p.v. bijv. Douglassparren. De gemeente Epe heeft per 1 januari dus de mogelijkheid om voor kwaliteit aan de lat te staan naast de toetsing door de provincie op kwantiteit. Voor een dergelijke toets is het niet nodig om voor alle individuele bomen een
    omgevingsvergunning aan te vragen.
  2. Ook buiten de komgrens Boswet kan gemeente Epe monumentale bomen en markante structuren aanwijzen en opnemen in haar bomenlijst. Door deze ook in de APV te beschermen kan de gemeente handen en voeten geven aan haar groene ambities die zij in het Groenstructuurplan presenteert. Zo zou de gemeente meer grip hebben op integrale projecten zoals bijvoorbeeld de Heerderweg.
  3. Sinds 2015 is ook de Erfgoedwet van kracht. Naast monumentale bouwwerken heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ook een inventarisatie gemaakt van het groene erfgoed. Gemeente Epe zou er goed aan doen om de oude boskernen, houtwallen, heggen en kansrijke gebieden van deze kaart integraal over te nemen op haar bomenlijst.
  4. De perceelgrootte buiten de komgrens van 10 are roept veel verwarring op. Zowel buiten als binnen de komgrens Boswet liggen in Vaassen, Emst en Epe veel woongebieden en particuliere tuinen met een bosrijk karakter. Het voortbestaan van dit bosrijke karakter en de waarde voor natuur en biodiversiteit kan niet worden overgelaten aan de individuele bewoners. Er zijn al te veel situaties waar het
    oorspronkelijke bos plaats heeft moeten maken voor bolboompjes met hortensia’s op basis van een goed bedoeld, maar voor de natuur inferieur tuinontwerp.
  5. Van een gemeente die een “keurmerk voor duurzaam bosbeheer” heeft ontvangen, mag meer visie en initiatief worden verwacht dan enkel door middel van een administratieve inspanning de situatie van vóór 1 januari 2017 te herstellen. De nieuwe WnB geeft alle ruimte en mogelijkheden kansen te benutten die recht doen aan een groene leefomgeving.

Nieuwe democratie in Epe

VERANDERING VAN DE BESTUURSCULTUUR EN IN GANG ZETTEN VAN DE “NIEUWE DEMOCRATIE“ in Epe

Introductie.

De aanpak van de reconstructie van de Heerderweg heeft een bestuurscultuur in Epe aan het licht gebracht die voor veel burgers steeds moeilijker te accepteren wordt.

Op de ledenvergadering van Ons Mooi Epe is besloten na de reconstructie van de Heerderweg met OME door te gaan met als nieuw thema het veranderen van de bestuurscultuur in Epe en het sterk verbeteren van de inbreng van de bevolking. (burgerparticipatie)

Het college blijkt onvoldoende open te staan voor een dialoog met de inwoners van de gemeente:  men ziet die als een bedreiging in plaats van als een kans.

Het woud van regels en procedures, de bureaucratie, kan geen excuus zijn voor wat burgers als een afstandelijke, of zelfs arrogante houding van hun bestuur ervaren. Van goede communicatie is vaak nauwelijks sprake. Dat is op zichzelf al geen goede zaak, maar zeker niet, als daarmee ook de waardevolle en omvangrijke inbreng die burgers kunnen hebben, ongebruikt blijft.

De coalitiepartijen in de gemeenteraad komen bij de burgers over als niet meer dan een applausmachine en dus niet in staat hun controlerende taak naar behoren uit te voeren.

In een echte democratie is er ruimte voor dialoog tussen ALLE raadsleden. Dat betekent dus dat zowel de COALITIE- partijen als de oppositie, op gelijkwaardige basis discussiëren. Het domweg accorderen van alle voorstellen van het College is onbegrijpelijk en in strijd met democratische regels.

De inwoners van de gemeente Epe, ook verzameld in veel verenigingen en organisaties, beschikken gezamenlijk over een uitgebreide gebiedskennis en een gedegen deskundigheid op de meest uiteenlopende gebieden. Juist omdat de specifieke kennis in veel gemeenten verdwijnt is voor zowel de raadsleden, het College als de ambtenaren, deze kennis onmisbaar om tot goede besluiten en duurzame plannen te komen.

Dit wordt de “NIEUWE DEMOCRATIE” genoemd.

De nieuwe democratie is een harde noodzaak. Onze huidige democratie stagneert door gebrek aan legitimatie, oplossingsgerichtheid en vertrouwen. Dit zorgt voor onvrede en zelfs voor maatschappelijke polarisatie. Dit zorgt voor onvrede en desinteresse in ‘de publieke zaak’. Helaas is ook Epe een voorbeeld van deze ontwikkeling. Initiatieven die vanuit de bevolking worden genomen om dit tij te keren, zou het gemeentebestuur met open armen moeten ontvangen.

Nieuwe democratie steunt op een veel grotere rol van de burgers, lerend vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) betrokkenheid. Denken en analyseren gaat samen met doen en experimenteren. We zien in organisaties, buurten en steden steeds meer voorbeelden van maatschappelijke democratie en burgerzeggenschap. Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun omgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen. Daar waar dit gebeurt ontstaat vertrouwen en nieuwe inspiratie.”

Het dualisme is ingevoerd om de controlerende en besluitvormende taak van de gemeenteraad optimaal tot zijn recht te laten komen. Reden voor de invoering van het duale stelsel was dat te vaak coalitieafspraken en afspraken tussen bestuur en raad het democratische proces in de weg stonden. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en dient in openheid naar en met burgers te functioneren. Het is in het debat in de gemeenteraad dat besluiten genomen moeten worden. Dat debat heeft alleen betekenis als er een open discussie wordt gevoerd op grond van de beste kennis die voorhanden is.

Het roer moet om!

Daarom heeft OME een MANIFEST opgesteld waarvan zij aan alle partijen in Epe zal vragen dit te onderschrijven.

Dit zal duidelijkheid geven over de ware bedoelingen van die partijen en of zij bereid zijn om burgerparticipatie in Epe en verandering van de bestuurscultuur WERKELIJK gestalte te geven. Als alle partijen de inhoud van het manifest willen onderschrijven, kunnen burgerparticipatie en vernieuwing van de bestuurscultuur gerealiseerd worden.

Manifestatie Lelystad Airport

Zoals u heeft kunnen lezen in onze Nieuwsbrieven en op onze website, heeft “Ons Mooi Epe’ zich direct na de onheilstijding over laagvliegende vliegtuigen vanaf Lelystad Airport, aangesloten bij de actiegroep, inmiddels STICHTING ‘RED DE VELUWE’.
Er is de afgelopen maanden heel veel werk verzet om de politiek in dit verband tot inkeer te brengen en het gaat beetje bij beetje de goede kant op.

De internetconsultatie aangaande Lelystad is gesloten, u kunt niet meer reageren.
In totaal hebben meer dan 6500 mensen en organisaties een reactie gestuurd naar het Ministerie. De Stentor schreef een mooi artikel over de mensen die een reactie hebben gestuurd.

Maar we zijn er nog niet.
De STICHTING ‘RED DE VELUWE’ organiseert nu, in samenwerking met Laagvliegroutes NEE (Friesland), Stichting HoogOverijssel en Nee tegen laagvliegende vliegtuigen (Ede & de Hoge Veluwe), een manifestatie op:

ZATERDAG 11 NOVEMBER
van 10.00 tot 12.00 uur
op LELYSTAD AIRPORT
bij het Aviodrome

Op die zaterdag organiseert Lelystad Airport een informatiedag waar allerlei partijen die betrokken zijn bij de toekomstige uitbreiding van het vliegveld, zich kunnen presenteren.

Nou, zo dachten wij, daar horen wij natuurlijk óók bij!
We zullen daar dan ook heen gaan – maar dan wel om te ageren tegen de ongebreidelde uitbreiding van het luchtverkeer in het algemeen en de laagvliegroutes in het bijzonder. Een we zullen er een fors tegengeluid laten horen!

STICHTING ‘RED DE VELUWE’ heeft inmiddels ook contact gezocht met het westen des lands. Ook de “Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport” en de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol hebben het onderhand he-le-maal gehad met het geschiphol en ook zij zullen met een flinke groep mensen aanwezig zijn.
Ook komen er afgevaardigden van verschillende politieke partijen: Suzanne Kröger (Tweede Kamer fractie Groen Links) zal om 10.30 uur het startsein geven.

KOMT ALLEN NAAR DE MANIFESTATIE OP LELYSTAD AIRPORT
OP ZATERDAG 11 NOVEMER OM 10.00 UUR !

Wij rekenen op een overweldigende opkomst.
We moeten net als in Arnhem, weer een verpletterende indruk maken.

Busvervoer Manifestatie Lelystad Airport

Op naar Arnhem

We hebben van verschillende mensen het verzoek gekregen om busvervoer naar Lelystad te regelen. Om daarover een beslissing te kunnen nemen willen wij graag weten hoeveel personen daarvan gebruik zouden willen maken. Wij verzoeken u om ons op korte termijn te laten weten met hoeveel personen wij voor u een plaats kunnen reserveren. U kunt daartoe een email sturen aan Coos Paulusma, cpa@onsmooiepe.nl.
Bij voldoende belangstelling wordt dit geregeld.

U wordt door Coos tijdig per email geïnformeerd over de opstapplaats en het tijdstip van vertrek. Voor het meerijden zal van u een financiële bijdrage worden gevraagd, ter plekke contant te voldoen. De kosten zullen naar schatting rond de € 10,- p.p. bedragen.

Uitzending Lubach op Zondag over Lelystad Airport

Heeft u de uitzending van Lubach op Zondag over Lelystad Airport gemist? Geen probleem. Hieronder kunt u de fantastische analyse van Arjen Lubach alsnog te bekijken: